ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

choisir

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -choisir-, *choisir*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull   FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose   FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate   FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort   FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect   FR: choisir ; sélectionner ; préférer ; voter ; élire ; désigner
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select   FR: choisir ; sélectionner
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; pick ; choose ; assort ; elect   FR: choisir soigneusement
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง[v. exp.] (leūak khamtøp thī thūktǿng) FR: choisir la bonne réponse/solution
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaēnsīeng) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt   FR: voter pour ; élire ; choisir
มีสิทธิ์เลือก[v. exp.] (mī sit leūak) FR: avoir le droit de choisir

French-Thai: Longdo Dictionary
choisir(vt) |je choisis, tu choisis, il choisit, nous choissisons, vous choisissez, ils choisissent| เลือก

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  choisir /ʃwaziʀ/ 
   choose; elect; pick out

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top