ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chiseling

CH IH1 Z AH0 L IH0 NG   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chiseling-, *chiseling*, chisel
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chiseling shows the bullet path was through the frontal sinus and exited through the right superlateral occipital.การสกัดด้วยสิ่วทำให้เห็นวิถีกระสุน เข้าตรงกระดูกหน้าผาก และไปออกที่ท้ายทอยด้านขวา The Tiger in the Tale (2012)
And he's like this cabinetmaker... chiseling away at this cabinet out of walnut or something.ค่อยๆ สกัดทำตู้จากผลวอลนัต หรืออะไรสักอย่าง Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chiselingThey are chiseling a statue out of marble.

CMU English Pronouncing Dictionary
CHISELING CH IH1 Z AH0 L IH0 NG
CHISELING CH IH1 Z L IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chisel \Chis"el\, v. t. [imp. & p. p. {Chiseled}, or {Chiselled}
   (?); p. pr. & vb. n. {Chiseling}, or {Chiselling}.] [Cf. F.
   ciseler.]
   1. To cut, pare, gouge, or engrave with a chisel; as, to
    chisel a block of marble into a statue.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut close, as in a bargain; to cheat. [Slang]
    [1913 Webster] chiseler

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top