ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cheery

CH IH1 R IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cheery-, *cheery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheery[ADJ] ที่มีความสุข, See also: สดชื่น, แจ่มใส, Syn. bright, cheerful, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheery(เชีย'รี) adj. ร่าเริง,เป็นสุข,สนุกสนาน., See also: cheerily adv. -cheeriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are so many fun and cheery people in the world.โลกนี้มีคนที่ดูสดใสและน่าคบอีกมากมาย Lonesome Jim (2005)
Me cheery wallpaper was a real bargain too...วอล์เปเปอร์ลายเชอรี่ของฉันนี่ ได้มาอย่างถูกเลย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Cheery thought.คำให้กำลังใจ A Night at the Bones Museum (2009)
Absurdly cheery here, isn't it?เชอร์รี่บ๊องแบ๊ว In This Home on Ice (2010)
Now that we're living in reality, things have been a little less cheery around the house.ตอนนี้พวกเราอยู่กับความเป็นจริง อาจจะมีเรื่องไม่น่าพอใจบ้าง Dream Hoarders (2010)
Imagine the mileage you would get if you could decorate your front porch with divine cheery pumpkins.จินตนาการสิว่าแผนนี้จะประสบความสำเร็จแค่ไหน ถ้าคุณตกแต่งระเบียงหน้าบ้าน ด้วยฝักทองกับเชอรรี่ Halloween: Part 1 (2011)
John's not his usual cheery self without you around.ส่วนใหญ่จอห์นจะหน้าบึ้งตอนคุณหายไป Masquerade (2012)
Love when the boss is in such a cheery mood.ฉันล่ะชอบจริงๆเวลาที่หัวหน้า อยู่ในอารมณ์สดใสเนี่ย Proceed with Caution (2012)
And apparently, that wasn't cheery enough for us, so the bureau tagged him "jangles"แต่ชื่อมันยังไม่เก๋พอสำหรับเรา กรมฯ เลยเรียกเขาว่า "แจงเกิล" Goodbye High (2013)
Which I assume is as cheery as it sounds.ซึ่งฉันคิดว่าชื่อมันฟังดูดีมากเลยนะ One Riot, One Ranger (2013)
Looks cheery to me.หน้าตาชื่นบานให้ฉัน American Sniper (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheeryHe seems cheery but, on the contrary, he is sad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยิ้มแย้มแจ่มใส[v.] (yimyaēmjaemsai) EN: be cheerful ; be in good spirits ; be cheery   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEERY CH IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheery (j) tʃˈɪəʳriː (ch i@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
froh {adj} | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheery \Cheer"y\, a.
   Displaying evident cheerfulness; cheerful; lively; gay;
   bright; pleasant; as, a cheery person; a cheery hello.
 
   Syn: pleasant, sunny.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        His cheery little study, where the sunshine
        glimmered so pleasantly.      --Hawthorne.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheery
   adj 1: bright and pleasant; promoting a feeling of cheer; "a
       cheery hello"; "a gay sunny room"; "a sunny smile" [syn:
       {cheery}, {gay}, {sunny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top