ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

case study

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -case study-, *case study*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
case study[N] การศึกษา, Syn. case

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
case studyn. การศึกษาเรื่องราวทีละราย,ประวัติคนไข้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
case studyกรณีศึกษา, คดีศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This case study was sent to me by a colleague, Dr Moira McTaggert.ฉันได้รับกรณีศึกษาชิ้นหนึ่งจากด็อกเตอร์ โมเรีย เพื่อนในวิทยาลัย โจนส์ X-Men: The Last Stand (2006)
Did you read the case study on Tang?คุณเคยอ่านกรณีศึกษาของแทงมั้ย (แทง: เครื่องดื่มรสส้ม) The Astronaut Farmer (2006)
Actually part of my treatment plan requires me to read a case study all about a deeply disturbed teenager.ที่จริงแล้ว ส่วนหนึ่งของแผนการรักษาของฉัน ทำให้ฉันต้องอ่านกรณีศึกษา เกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีนิสัยชอบก่อกวน What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
I do wonder, though, how anonymous this patient can stay once I upload the entire case study on the Internet with your photo attached.ฉันล่ะสงสัยจริงๆว่า ผู้ป่วยนิรนามนี่ยังอยู่ได้ยังไง ครั้งนึงฉันอัพโหลดบทความ กรณีศึกษานั่นลงบนอินเทอร์เน็ต แล้วก็แนบรูปถ่ายเธอเข้าไปด้วย What Becomes of the Broken-Hearted (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรณีศึกษา[N] case study, Example: เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่, Count unit: เรื่อง, กรณี, Thai definition: เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป
การศึกษาเฉพาะกรณี[N] case study, Example: การศึกษาเฉพาะกรณีทำให้ทราบถึงปัญหาของเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (kānseuksā chaphǿ karanī) EN: case study   
กรณีศึกษา[n.] (karanīseuksā) EN: case study   
ศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (seuksā chaphǿ karanī) EN: case study   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーススタディー(P);ケーススタディ[, ke-susutadei-(P); ke-susutadei] (n) case study; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 case study
   n 1: a careful study of some social unit (as a corporation or
      division within a corporation) that attempts to determine
      what factors led to its success or failure
   2: a detailed analysis of a person or group from a social or
     psychological or medical point of view

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top