ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capacitate

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capacitate-, *capacitate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capacitate[VT] ทำให้มีคุณสมบัติพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incapacitate(อินคะแพส' ซิเทท) vt. ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่เหมาะ., See also: incapacitation n. (make incapable, disqualify)

English-Thai: Nontri Dictionary
incapacitate(vt) ทำให้ไม่สามารถ,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้เสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāmsāmāt) EN: be incompetent ; be incapacitated   FR: manquer de compétences
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame   

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capacitate \Ca*pac"i*tate\ (k[.a]*p[a^]s"[i^]*t[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Capacitated}; p. pr. & vb. n. {Capacitating}.]
   To render capable; to enable; to qualify.
   [1913 Webster]
 
      By this instruction we may be capaciated to observe
      those errors.              --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capacitate
   v 1: make legally capable or qualify in law
   2: cause (spermatozoa) to undergo the physical changes necessary
     to fertilize an egg
   3: make capable; "This instruction capacitates us to understand
     the problem"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top