ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

campus

K AE1 M P AH0 S   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -campus-, *campus*, campu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
campus[N] พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย, Syn. school grounds, college grounds

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campus(แคมพฺ'พัส) n. บริเวณมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย -pl. campuses
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
campus(n) วิทยาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campus Area Network เครือข่ายวิทยาเขต [คอมพิวเตอร์]
Campus Area Network(CAN)เครือข่ายแคมปัส, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่ใช้ในสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือไมโครเวฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Campus planningการวางแผนพัฒนาบริเวณในสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've probably seen him... lurking around campus doing my research.พวกคุณคงเห็นเขา ผลุบๆโผล่ๆในมหาวิทยาลัยบ้าง เพราะทำงานวิจัยให้ผม Legally Blonde (2001)
I've never been to this part of campus before. Where are we?หนูไม่เคยมาแถวนี้ของวิทยาลัยเลย เราอยู่ไหนคะ Mona Lisa Smile (2003)
We'll let campus security deal with it.We'll let campus security deal with it. The Butterfly Effect (2004)
What you need to do is find the loudest queen on campus and smoke his pole.นายต้องการจะทำอะไรเหรอ มีอะไรกับสาวสวยในมหาลัย แล้วจัดการน้องหนูของหล่อน Eating Out (2004)
Then the case goes unsolved, the campus is reopened, but the fires start up again.แล้วคดีนี้ก็ไม่สามารถคลี่คลายได้/Nเมื่อวิทยาลัยเปิดอีกครั้ง แล้วก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีก Compulsion (2005)
We don't want a stampede on our hands because the exits out of the campus block so quickly.เราไม่อยากให้เกิดการแตกตื่น เพราะทางออกจากวิทยาลัย/Nถูกปิดอย่างรวดเร็ว Compulsion (2005)
I'm just, um, I'm campus patrol.ฉันแค่ เอิ่ม ฉันเป็นคนลาดตระเวนในมหาวิทยาลัย Compulsion (2005)
These are all thwomen on campus with the first name karen.นี่คือผู้หญิงทั้งหมดในมหาลัยนี้/Nที่ชื่อคาเรน Compulsion (2005)
A campus bar?หรือบาร์ในมหาวิทยาลัย? Compulsion (2005)
We should call campus security/Nเราต้องโทรหาเจ้าหน้าที่ Compulsion (2005)
Should call campus security. Relax, man.เราต้องโทรหาเจ้าหน้าที่/Nใจเย็น เพื่อน Compulsion (2005)
First get campus security out and find her.ก่อนอื่นให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกตามหาเธอก่อน Compulsion (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
campusA school bus ferries students between the station and the campus.
campusCould you show me the campus?
campusHe found a good room with board near his college campus.
campusHe lives off campus.
campusI met her on campus yesterday.
campusIn the center of the university campus stands the statue of the founder.
campusI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
campusIt fifteen minutes' walk from here to the campus.
campusIt will not be long before the cherry blossoms on our campus come out.
campusMy school is getting ready for the campus music festival.
campusOur campus festival is to be held next week.
campusShe showed me around the campus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาเขต[N] campus, Example: ที่ประชุมมีนโยบายที่จะพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมกัน, Count unit: แห่ง, Thai definition: คณะหรือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่ตั้งอยู่ในบริเวณอื่น โดยมีอธิการบดีคนเดียวกันและคณะกรรมการกำหนดนโยบายชุดเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮิปโปแคมปัส = ฮิปโปแคมพัส[n.] (hippōkhaēmpas = hippōkhaēmphas) EN: hippocampus   FR: hippocampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAMPUS    K AE1 M P AH0 S
CAMPUSES    K AE1 M P AH0 S AH0 Z
CAMPUSES    K AE1 M P AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
campus    (n) kˈæmpəs (k a1 m p @ s)
campuses    (n) kˈæmpəsɪz (k a1 m p @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校园[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] campus network [Add to Longdo]
校园骨干[xiào yuán gǔ gàn, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] campus backbone [Add to Longdo]
校地[xiào dì, ㄒㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, ] campus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universitätsgelände {n}; Unigelände {n}; Campus {m} | Campus {pl}campus | campuses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンキャンパス[, o-punkyanpasu] (n) open campus [Add to Longdo]
キャンパス[, kyanpasu] (n) campus; (P) [Add to Longdo]
キャンパスウエア[, kyanpasuuea] (n) campus wear [Add to Longdo]
キャンパスシューズ[, kyanpasushu-zu] (n) campus shoes [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[, kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
海馬状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]
学園[がくえん, gakuen] (n,adj-no) academy; campus; (P) [Add to Longdo]
学園祭[がくえんさい, gakuensai] (n) school festival; campus festival [Add to Longdo]
学園紛争[がくえんふんそう, gakuenfunsou] (n) campus dispute; campus strife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Campus \Cam"pus\, n. [L., a field.]
   1. The principal grounds of a college or school, between the
    buildings or within the main inclosure; as, the college
    campus.
    [1913 Webster]
 
   2. a college or university.
    [PJC]
 
   3. a division of a university with its own buildings and a
    separate faculty, especially one separated geographically
    from other divisiona, but sharing top administration with
    other units of the university; as, the Newark campus of
    Rutgers.
    [PJC]
 
   4. higher education considered as a whole; as, the financial
    effects of research cutbacks on the campus.
    [PJC]
 
   5. a business site with pleasant landscaping; as, the Squibb
    research campus at Princeton.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 campus
   n 1: a field on which the buildings of a university are situated

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 campus
  plain

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Campus /kampus/ 
  campus; campuses

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top