ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calibre

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calibre-, *calibre*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calibre(แคล'ลิเบอะ) n. ขนาดลำกล้องปืน,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดของสติปัญญาความสามารถหรือความสำคัญ, See also: calibered adj. ดูcaliber calibred adj. ดูcaliber

English-Thai: Nontri Dictionary
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose the smaller calibre pistols would have to fire baby teeth.เดาว่ากระสุนอาวุธนี้ ถูกเอามาจากฟันของทารก eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calibre"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format   FR: taille [f] ; dimension [f] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calibre    (n) kˈælɪbər (k a1 l i b @ r)
calibres    (n) kˈælɪbəz (k a1 l i b @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) bowl; vessel; container; (2) ability; capacity; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
巨材[きょざい, kyozai] (n) big timber; big caliber (man) (calibre) [Add to Longdo]
口径[こうけい, koukei] (n) aperture; bore; calibre; caliber; (P) [Add to Longdo]
小口径[しょうこうけい, shoukoukei] (n,adj-no) small calibre; small caliber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caliber \Cal"i*ber\, Calibre \Cal"ibre\, n. [F. calibre, perh.
   fr. L. qualibra of what pound, of what weight; hence, of what
   size, applied first to a ball or bullet; cf. also Ar.
   q[=a]lib model, mold. Cf. {Calipers}, {Calivere}.]
   [1913 Webster]
   1. (Gunnery) The diameter of the bore, as a cannon or other
    firearm, or of any tube; or the weight or size of the
    projectile which a firearm will carry; as, an 8 inch gun,
    a 12-pounder, a 44 caliber.
    [1913 Webster]
 
       The caliber of empty tubes.      --Reid.
    [1913 Webster]
 
       A battery composed of three guns of small caliber.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   Note: The caliber of firearms is expressed in various ways.
      Cannon are often designated by the weight of a solid
      spherical shot that will fit the bore; as, a
      12-pounder; pieces of ordnance that project shell or
      hollow shot are designated by the diameter of their
      bore; as, a 12 inch mortar or a 14 inch shell gun;
      small arms are designated by hundredths of an inch
      expressed decimally; as, a rifle of .44 inch caliber.
      [1913 Webster]
 
   2. The diameter of round or cylindrical body, as of a bullet
    or column.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Capacity or compass of mind. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   {Caliber compasses}. See {Calipers}.
 
   {Caliber rule}, a gunner's calipers, an instrument having two
    scales arranged to determine a ball's weight from its
    diameter, and conversely.
 
   {A ship's caliber}, the weight of her armament.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calibre
   n 1: a degree or grade of excellence or worth; "the quality of
      students has risen"; "an executive of low caliber" [syn:
      {quality}, {caliber}, {calibre}]
   2: diameter of a tube or gun barrel [syn: {bore}, {gauge},
     {caliber}, {calibre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top