ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calcium

K AE1 L S IY0 AH0 M   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calcium-, *calcium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calcium[N] ธาตุชนิดหนึ่งมีสีขาวเงิน สัญลักษณ์ Ca

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calcium(แคล'เซียม) n. ธาตุแคลเซี่ยม;Ca

English-Thai: Nontri Dictionary
calcium(n) ธาตุแคลเซียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calcium carbideแคลเซียมคาร์ไบด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calciumแคลเซียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Calciumแคลเซี่ยม [TU Subject Heading]
Calciumธาตุหินปูน,แคลเซียม,แคลเซียมในโลหิตและปัสสาวะ,หินปูน,เกลือแคลเซียม [การแพทย์]
Calcium : Phosphorus Ratioอัตราส่วนของแคลเซี่ยมต่อฟอสฟอรัส [การแพทย์]
Calcium Antagonistsยาต้านแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Ascorbateคัลเซียมแอสคอร์เบท,แคลเซียมแอสคอร์เบท [การแพทย์]
Calcium Balanceดุลของแคลเซี่ยม [การแพทย์]
Calcium Balance, Negativeเสียดุลแคลเซียม [การแพทย์]
Calcium Bilirubinateแคลเซียมบิลิรูบิเนท [การแพทย์]
Calcium Borogluconateโบโรกลูโคเนต [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Calcium Channel blocker (n ) ยาต้านแคลเซียม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The body starts to burn calcium from the skeletal system as fuel.ร่างกายจะเริ่มเผาผลาญแคลเซี่ยม จากระบบโครงกระดูกให้เป็นพลังงาน Viper (2014)
Humphry Davy was not only one of the leading scientists of his day, he discovered several chemical elements, including calcium and sodium.หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ ชั้นนำของวันของเขา เขาค้นพบหลายองค์ ประกอบทางเคมี, รวมทั้งแคลเซียมและโซเดียม The Electric Boy (2014)
He tried crystals of calcite, sodium carbonate, calcium sulfate, and still, he saw nothing.เขาพยายามที่ผลึกของ แคลเซียมคาร์บอเนต โซเดียมคาร์บอเนต, แคลเซียมซัลเฟต, The Electric Boy (2014)
They get so hot that the nuclei of the atoms fuse together deep within them to make the oxygen we breathe, the carbon in our muscles the calcium in our bones, the iron in our blood.พวกเขาได้รับความร้อนเพื่อ ให้นิวเคลียสของอะตอม หลอมรวมเข้าด้วยกันลึกภายในพวกเขา ที่จะทำให้ออกซิเจนที่เราหายใจ คาร์บอนในกล้ามเนื้อของเรา Standing Up in the Milky Way (2014)
I'd either say that you have a mommy fixation, or... a calcium deficiency.ฉันพูดได้เลยนะว่า คุณมีการชะงักงันเรื่องแม่ หรือไม่ก็... ขาดแคลเซียม Spilt Milk (2013)
The plaster's modern, and it has a higher calcium content, probably to protect whatever's inside it.ปูนปลาสเตอร์เป็นของสมัยใหม่ และมีองค์ประกอบแคลเซี่ยมสูงมาก น่าจะเพื่อห่อหุ้มสิ่งที่อยู่ข้างใน On the Fence (2011)
And not a good one, based on the low calcium levels consistent with alcoholism.ขึ้นอยู่กับระดับแคลเซียมที่ต่ำ สอดคล้องกับโรคพิษสุราเรื้อรัง Big Sea (2011)
Push calcium chloride.ฉีดแคลเซียมคลอไรด์ Last Temptation (2011)
Two amps calcium chloride.แคลเซียม คลอไรด์ สองหลอด Last Temptation (2011)
Push calcium chloride.ฉีด แคลเซียม คลอไรด์ Last Temptation (2011)
Start the calcium channel blocker drip.เริ่มให้ยาปิดกั้นช่องทางเข้าแคลเซียม โดยการหยด Last Temptation (2011)
Give the patient a calcium channel blocker infusion in the basilar artery.ให้ยาปิดกั้นช่องทางแคลเซียม กับผู้ป่วยหยด เข้าเส้นเลือดแดงบาสิล่า Last Temptation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calciumCalcium is absent from his diet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคลเซียม[N] calcium, Example: แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูก ฟัน หินอ่อน และหินปูน
แคลเซียมคาร์ไบด์[N] calcium carbide, Example: แคลเซียมคาร์ไบด์เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง เมื่อทำปฎิกิริยากับน้ำจะได้แก๊สอะเซทิลีน ซึ่งจุดไฟติดให้ความสว่าง ใช้เป็นตะเกียงได้
แคลเซียมไซคลาเมต[N] calcium cyclamate, Syn. ผงชูรส, Example: แคลเซียมไซคลาเมตเป็นสารประกอบที่เป็นผงสีขาว ละลายน้ำได้ มีรสหวาน
ปูนดิบ[N] quick lime, See also: calcium oxide, Syn. ปูนไฟ, Example: ปูนดิบใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง, Thai definition: ปูนที่ได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจนสลายตัว
ปูนขาว[N] lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลเซียม[n.] (khaēlsīem) EN: calcium   FR: calcium [m]
แคลเซียมไฮดรอกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem haidrøksai) EN: calcium hydroxide   FR: hydroxyde de calcium [m]
แคลเซียมคาร์ไบด์[n. exp.] (khaēlsīem khābāi) EN: calcium carbide   
แคลเซียมคาร์บอเนต[n. exp.] (khaēlsīem khābønēt) EN: calcium carbonate   FR: carbonate de calcium [m]
แคลเซียมคลอไรด์[n. exp.] (khaēlsīem khlørait) EN: calcium chloride   FR: chlorure de calcium [m]
แคลเซียมแลกเตต[n. exp.] (khaēlsīem laēktēt) EN: calcium lactate   
แคลเซียมไซคลาเมต[n. exp.] (khaēlsīem saiklāmēt) EN: calcium cyclamate   
แคลเซียมออกไซด์[n. exp.] (khaēlsīem øksai) EN: calcium oxide   FR: oxyde de calcium [m]
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement   FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูนขาว[n.] (pūnkhāo) EN: lime ; calcium hydroxide   FR: chaux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCIUM    K AE1 L S IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calcium    (n) kˈælsɪəʳm (k a1 l s i@ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, ㄍㄞˋ, / ] calcium Ca, alkaline earth, atomic number 20, #4,390 [Add to Longdo]
碳酸钙[tàn suān gài, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbonate, #43,364 [Add to Longdo]
生石灰[shēng shí huī, ㄕㄥ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium oxide CaO; quicklime, #56,920 [Add to Longdo]
氧化钙[yǎng huà gài, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium oxide, #76,043 [Add to Longdo]
磷酸钙[lín suān gài, ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium phosphate Ca3(PO4)2, #81,253 [Add to Longdo]
氢氧化钙[qīng yǎng huà gài, ㄑㄧㄥ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #88,901 [Add to Longdo]
消石灰[xiāo shí huī, ㄒㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] calcium hydroxide Ca(OH)2; slaked lime, #150,700 [Add to Longdo]
硝酸钙[xiāo suān gài, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium nitrate, #227,590 [Add to Longdo]
碳化钙[tàn huà gài, ㄊㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbide CaC2, #241,248 [Add to Longdo]
氯化钙[lǜ huà gài, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄞˋ, / ] calcium chloride [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalziumboratfritte {f}calcium borate frit [Add to Longdo]
Kalziumchlorid {n} [chem.]calcium chlorid [Add to Longdo]
Kalziumhydrogenkarbonat {n} [chem.]calcium hydrogen carbonate [Add to Longdo]
Kalziumhydroxid {n} [chem.]calcium hydroxide [Add to Longdo]
Kalziumkarbonat {n} [chem.]calcium carbonate [Add to Longdo]
Kalziumoxid {n}; Kalk {m}calcium oxide [Add to Longdo]
Kalziumphosphat {n} [chem.]calcium phosphate [Add to Longdo]
Calcium (Kalzium) {n} [chem.]calcium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーバイド[, ka-baido] (n) (1) carbide; (2) (calcium) carbide [Add to Longdo]
カルウエ[, karuue] (n) (abbr) calcium wafer [Add to Longdo]
カルシウム[, karushiumu] (n) calcium (Ca); (P) [Add to Longdo]
カルシウムシアナミド[, karushiumushianamido] (n) calcium cyanamide (CaCN2) [Add to Longdo]
シュウ酸カルシウム;蓚酸カルシウム[シュウさんカルシウム(シュウ酸カルシウム);しゅうさんカルシウム(蓚酸カルシウム), shuu san karushiumu ( shuu san karushiumu ); shuusan karushiumu ( shuusan karushium] (n) calcium oxalate [Add to Longdo]
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2) [Add to Longdo]
リン酸カルシウム;燐酸カルシウム[リンさんカルシウム(リン酸カルシウム);りんさんカルシウム(燐酸カルシウム), rin san karushiumu ( rin san karushiumu ); rinsan karushiumu ( rin san karushiumu )] (n) calcium phosphate (Ca3(PO4)2) [Add to Longdo]
[しお(P);えん, shio (P); en] (n) (1) (esp. しお) salt (i.e. sodium chloride); common salt; table salt; (2) (esp. えん) salt (e.g. sodium chloride, calcium sulfate, etc.); (P) [Add to Longdo]
塩化カルシウム[えんかカルシウム, enka karushiumu] (n) calcium chloride [Add to Longdo]
胡粉[ごふん, gofun] (n) artists' chalk; white pigment; powdered calcium carbonate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calcium \Cal"ci*um\ (k[a^]l"s[i^]*[u^]m), n. [NL., from L. calx,
   calcis, lime; cf F. calcium. See {Calx}.] (Chem.)
   An elementary substance; a metal which combined with oxygen
   forms lime. It is of a pale yellow color, tenacious, and
   malleable. It is a member of the alkaline earth group of
   elements. Atomic weight 40. Symbol Ca.
   [1913 Webster]
 
   Note: Calcium is widely and abundantly disseminated, as in
      its compounds calcium carbonate or limestone, calcium
      sulphate or gypsum, calcium fluoride or fluor spar,
      calcium phosphate or apatite.
      [1913 Webster]
 
   {Calcium light}, an intense light produced by the
    incandescence of a stick or ball of lime in the flame of a
    combination of oxygen and hydrogen gases, or of oxygen and
    coal gas; -- called also {Drummond light} and {lime
    light}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calcium
   n 1: a white metallic element that burns with a brilliant light;
      the fifth most abundant element in the earth's crust; an
      important component of most plants and animals [syn:
      {calcium}, {Ca}, {atomic number 20}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 calcium /kalsjɔm/ 
  calcium

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 calcium /kɑlsijɵm/
  calcium

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top