Search result for

calamity

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calamity-, *calamity*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calamity(n) เหตุการณ์ที่เลวร้าย, Syn. disaster, cataclysm, distress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย, ความหายนะ, Syn. disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย, ความหายนะ, ความฉิบหาย, ภัยพิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calamityภัยพิบัติ, ความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, actually, I'm just here because I bartend a couple nights a week down at P.J. Calamity's.เปล่า, ที่จริงแล้วชั้นมาที่นี่เพราะ เป็นบาร์เทนเดอร์2-3คืนต่อสัปดาห์ ที่ P'J Calamity Mean Girls (2004)
Queen of Calamity?ราชินีแห่งหายนะ Happily N'Ever After (2006)
You surely have turned calamity into victory.ฝีมือสู้รบแห่งสปาร์เทิน 300 (2006)
If anything positive rose from the ashes of Raccoon City it's that security and safeguard standards have been elevated in order to avert any future calamities.ถ้าจะมีอะไรที่ต่อยอดมาจากเถ้าของแรคคูนซิตี้ล่ะก็ คงจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุร้าย Resident Evil: Degeneration (2008)
A little calamity-- that's worth talking about.เรื่องแย่ๆ มีรสชาติน่าคุยกว่าเยอะ Brave New World (2008)
You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.คุณกระตุ้นความหายนะครั้งใหญ่นี้ ด้วยการเอาของแบล็คเมล์ของคุณ ไปไว้ในธนาคารแห่งนี้ The Bank Job (2008)
How much worse is it then for the lone man, the lone woman, stricken by a private calamity?แล้วมันจะเลวร้ายกว่าเพียงใด สำหรับชายหรือหญิงที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว เผชิญกับเภทภัยที่เป็นส่วนตัว Doubt (2008)
It's a box that summons many different calamities when you open it.ไม่อยากได้กล่องแล้วเหรอ Goemon (2009)
Inside of the box were various calamities.และเพราะสิ่งนั้นคนถึงไม่ถูกทำลายและมีชีวิตต่อไปได้ Goemon (2009)
-What? -The index is a complete calamity.ทำไมหรอ / สารบัญนี่มั่วสุดๆ Julie & Julia (2009)
Hotch: "fate is not satisfied With inflicting one calamity.""โชคชะตาไม่พอใจจากการลงโทษ ด้วยความสูญเสียเพียงครั้งเดียว" Omnivore (2009)
"He who foresees calamities"เขาผู้หยั่งรู้มหันตภัย" White to Play (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calamityA calamity was avoided by sheer luck.
calamityHe prophesied that a dreadful calamity would happen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภทภัย(n) calamity, See also: disaster, catastrophe, Syn. ภัย, ภัยอันตราย, เหตุเภทภัย, Example: ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยเภทภัยต่างๆ, Thai Definition: ภัยต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหันตภัย(n) calamity, See also: disaster, great danger, catastrophe, Example: ในชีวิตของเขาต้องประสบกับมหันตภัยหนักๆ หลายครั้ง, Thai Definition: ภัยที่ร้ายแรง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหาภัย(n) calamity, See also: great danger, disaster, Example: มหาภัยที่สำคัญที่สุดของเยาวชนไทยในเวลานี้ก็คือยาเสพย์ติด, Thai Definition: ภัยอันใหญ่หลวง, ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
calamity
calamity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calamity

WordNet (3.0)
calamity(n) an event resulting in great loss and misfortune, Syn. disaster, cataclysm, tragedy, catastrophe

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Calamity

pos>n.; pl. Calamities [ L. calamitas, akin to in-columis unharmed: cf. F. calamité ] 1. Any great misfortune or cause of misery; -- generally applied to events or disasters which produce extensive evil, either to communities or individuals. [ 1913 Webster ]

The word calamity was first derived from calamus when the corn could not get out of the stalk. Bacon. [ 1913 Webster ]

Strokes of calamity that scathe and scorch the soul. W. Irving. [ 1913 Webster ]

2. A state or time of distress or misfortune; misery. [ 1913 Webster ]

The deliberations of calamity are rarely wise. Burke. [ 1913 Webster ]

Where'er I came I brought calamity. Tennyson.

Syn. -- Disaster; distress; affliction; adversity; misfortune; unhappiness; infelicity; mishap; mischance; misery; evil; extremity; exigency; downfall. -- Calamity, Disaster, Misfortune, Mishap, Mischance. Of these words, calamity is the strongest. It supposes a somewhat continuous state, produced not usually by the direct agency of man, but by natural causes, such as fire, flood, tempest, disease, etc, Disaster denotes literally ill-starred, and is some unforeseen and distressing event which comes suddenly upon us, as if from hostile planet. Misfortune is often due to no specific cause; it is simply the bad fortune of an individual; a link in the chain of events; an evil independent of his own conduct, and not to be charged as a fault. Mischance and mishap are misfortunes of a trivial nature, occurring usually to individuals. “A calamity is either public or private, but more frequently the former; a disaster is rather particular than private; it affects things rather than persons; journey, expedition, and military movements are often attended with disasters; misfortunes are usually personal; they immediately affect the interests of the individual.” Crabb. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危难[wēi nàn, ㄨㄟ ㄋㄢˋ,   /  ] calamity #22,349 [Add to Longdo]
劫难[jié nàn, ㄐㄧㄝˊ ㄋㄢˋ,   /  ] calamity #28,860 [Add to Longdo]
浩劫[hào jié, ㄏㄠˋ ㄐㄧㄝˊ,  ] calamity; catastrophe; apocalypse #29,097 [Add to Longdo]
[yāng, ㄧㄤ, ] calamity #49,105 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unheil { n }; Katastrophe { f }; Unglück { n } | Unheile { pl }; Katastrophen { pl }; Unglücke { pl }calamity | calamities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
災害[さいがい, saigai] (n) calamity; disaster; misfortune; (P) #2,676 [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster #12,705 [Add to Longdo]
襲来[しゅうらい, shuurai] (n, vs) invasion; raid; attack; visitation (of a calamity) #14,067 [Add to Longdo]
災い(P);禍[わざわい, wazawai] (n) calamity; catastrophe; (P) #18,985 [Add to Longdo]
火難[かなん, kanan] (n) fire calamity [Add to Longdo]
兇変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster [Add to Longdo]
凶事[きょうじ, kyouji] (n) calamity; misfortune [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
剣難[けんなん, kennan] (n) the calamity of being killed by the sword [Add to Longdo]
御難;ご難[ごなん, gonan] (adj-na, n) misfortune; calamity [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top