ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bystander

B AY1 S T AE2 N D ER0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bystander-, *bystander*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bystander[N] ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: ผู้สังเกตการณ์, Syn. onlooker, watcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bystandern. คนมุง,คนยืนมอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could have been a bystander or a witness, Monk.น่าจะเป็นพวกไทยมุงหรือผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ มังก์ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม L.D.S.K. (2005)
He's a bystander in the Suzuran war.มันไม่อยู่ในศึกซูซูรัน Crows Zero (2007)
- Innocent bystander in this. - You know I am.เขาไม่รู้เรื่องใดๆเลย นายรู้ว่าฉันรู้ Boxed In (2008)
The aliens made off with an undisclosed amount of cash. One bystander was hurt.พวกเอเลี่ยนอยู่นี่โดยไม่เปิดเผยจำนวน บางตัวก็บาดเจ็บ District 9 (2009)
Some bystander went all robocop At a bank robbery this morning.ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนกลายเป็นโรโบคอป ในเหตุปล้นธนาคารเมื่อเช้านี้ The Guardian (2010)
Custody of the innocent bystander goes to you.การคุ้มครองพยานผู้บริสุทธิ์มาเยือนคุณแล้ว Phoenix (2010)
A few bystanders were slightly injured and have received treatment.เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Episode #1.18 (2010)
Were we just bystanders there by chance?เราเป็นแค่คนที่เห็นเหตุการณ์โดยบังเอิญเหรอ Tsugunai (2012)
Lots of bystanders around here too.ที่นี่มีคนเดินผ่านไปมามากมาย Critical (2012)
So why would three bystanders get involved in a robbery that doesn't even look like it was happening?งั้นเขาทั้ง 3 คนเข้ามาในร้านทำไม มันเหมือนกับว่าเรื่องราวมันไม่ได้เป็นแบบนั้น Clockwork (2013)
You've been a bystander to tragedy from the day they executed your father.ท่านเป็นคนดูโศกนาฎกรรมทั้งหลาย ตั้งแต่วันที่เขาประหารพ่อท่าน High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bystanderDon't kill off bystanders!

CMU English Pronouncing Dictionary
BYSTANDER B AY1 S T AE2 N D ER0
BYSTANDERS B AY1 S T AE2 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bystander (n) bˈaɪstændər (b ai1 s t a n d @ r)
bystanders (n) bˈaɪstændəz (b ai1 s t a n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuschauer {m} | Zuschauer {pl}bystander | bystanders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡目[おかめ, okame] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
岡目八目;傍目八目[おかめはちもく, okamehachimoku] (n) (1) bystander's vantage point; outsider's better grasp of the situation; (exp) (2) onlookers see more of the game than the players do; lit [Add to Longdo]
側杖;傍杖;そば杖[そばづえ, sobadue] (n) blow received by a bystander; getting dragged in to somebody else's fight [Add to Longdo]
聞き込み捜査;聞込み捜査[ききこみそうさ, kikikomisousa] (n) (police) legwork; house-to-house inquiry; canvassing; investigation carried out by questioning neighbours, bystanders, etc. [Add to Longdo]
傍の者達[はたのものたち, hatanomonotachi] (n) onlookers; bystanders [Add to Longdo]
傍観者[ぼうかんしゃ, boukansha] (n) onlooker; bystander [Add to Longdo]
傍人[ぼうじん, boujin] (n) bystander [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bystander \By"stand`er\, n. [By + stander, equiv. to stander-by;
   cf. AS. big-standan to stand by or near.]
   One who stands near; a spectator; one who has no concern with
   the business transacting.
   [1913 Webster]
 
      He addressed the bystanders and scattered pamphlets
      among them.               --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Looker on; spectator; beholder; observer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bystander
   n 1: a nonparticipant spectator

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top