ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burin

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burin-, *burin*
Possible hiragana form: ぶりん
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burin; graverสิ่วแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล็กสกัด[n.] (leksakat) EN: chisel ; cold chisel   FR: ciseau [m] ; burin [m]
สกัด[n.] (sakat) EN: chisel   FR: ciseau [m] ; burin [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチフェブリン[, anchifeburin] (n) antifebrin [Add to Longdo]
ガンマグロブリン[, ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
グロブリン[, guroburin] (n) globulin [Add to Longdo]
ゴブリン[, goburin] (n) goblin [Add to Longdo]
サブリナパンツ[, saburinapantsu] (n) Sabrina pants [Add to Longdo]
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan [Add to Longdo]
タンブリング[, tanburingu] (n) tumbling [Add to Longdo]
チューブリン[, chu-burin] (n) tubulin [Add to Longdo]
ハブリング[, haburingu] (n) {comp} hub ring [Add to Longdo]
フィブリノーゲン;フィブリノゲン[, fiburino-gen ; fiburinogen] (n) fibrinogen [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タンブリング[たんぶりんぐ, tanburingu] tumbling [Add to Longdo]
ハブリング[はぶりんぐ, haburingu] hub ring [Add to Longdo]
ブリンク[ぶりんく, burinku] blink [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burin \Bu"rin\, n. [F. burin, cf. It. burino, bulino; prob. from
   OHG. bora borer, bor[=o]n to bore, G. bohren. See 1st
   {Bore}.]
   1. The cutting tool of an engraver on metal, used in line
    engraving. It is made of tempered steel, one end being
    ground off obliquely so as to produce a sharp point, and
    the other end inserted in a handle; a graver; also, the
    similarly shaped tool used by workers in marble.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner or style of execution of an engraver; as, a
    soft burin; a brilliant burin.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burin
   n 1: a chisel of tempered steel with a sharp point; used for
      engraving

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top