ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

burgle

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burgle-, *burgle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle[VT] บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burgle(เบอร์'เกิล) {burgled,burgling,burgles} vt.,vi. ขโมยย่องเบา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยกเค้า[V] burgle, See also: steal, ransack, rob, thieve, loot, Syn. ขโมย, Example: ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว, Thai definition: ขโมยทรัพย์สินไปหมด, Notes: (ปาก)
ย่องเบา[V] burgle, See also: burglarize, rob, ransack, rob, steal, break in, hold up, Syn. ขโมย, ยกเค้า, Example: บ้านของเขาถูกขโมยย่องเบาเมื่อคืนนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage   
ปล้นทรัพย์[v.] (plon sap) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage   
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burgle (v) bˈɜːʳgl (b @@1 g l)
burgled (v) bˈɜːʳgld (b @@1 g l d)
burgles (v) bˈɜːʳglz (b @@1 g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗に入る;強盗にはいる[ごうとうにはいる, goutounihairu] (exp,v5r) to commit a robbery; to burgle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 burgle \burgle\ v. [by back-formation from burglar.]
   to commit a burglary; to enter and rob a dwelling.
 
   Syn: burglarize, heist.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burgle
   v 1: commit a burglary; enter and rob a dwelling [syn:
      {burglarize}, {burglarise}, {burgle}, {heist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top