ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulging

B AH1 L JH IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulging-, *bulging*, bulg
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bulgingปูดออก,การโป่ง,โป่งพอง [การแพทย์]
Bulging Signมีน้ำ [การแพทย์]
Bulging, Forewardโป่งมาทางด้านหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what optical poptitude is? It's bulging eyeballs, so...คุณคงนึกออกใช่มั้ย ว่าตาถลนเป็นยังไง Punchline (1988)
Carting bulging sacks with his big great armsรถเลื่อนบรรทุกสิ่งของ กับอ้อมแขนอันแข็งแกร่ง The Nightmare Before Christmas (1993)
I have a bulging disk.ผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท Alpine Fields (2008)
You have a bulging disk from sleeping on your stomach.คุณมีหมอนรองกระดูกปลิ้นจากการที่คุณนอนคว่ำไง Alpine Fields (2008)
We're going to call it "Kurt Hummel's Bulging Pink Fun Sack. "เราจะเรียกมันว่า "ถุงตุงสีชมพูแสนสนุกของเคิร์ท ฮัมเมล" I Am Unicorn (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bulgingHer pockets were bulging with walnuts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุงโร[N] bulging, See also: swelling out, bellying out, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่า เป็นตาลขโมย, Thai definition: ท้องพลุ้ยเพราะเป็นโรค
ปูด[ADJ] swollen, See also: bulging, bulgy, Syn. บวม, โป่ง, ป่อง, พอง, นูน, โหนก
โหนก[ADJ] protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai definition: นูนยื่นออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
พลุ้ย[n.] (phlui) EN: bulging ; embonpoint   FR: embonpoint [m]
ป่อง [v.] (pǿng) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out   
โต[adj.] (tō) EN: big ; large ; great ; vast ; huge ; bulging   FR: grand ; gros ; vaste
ยุ้ย[adj.] (yui = yūi) EN: bulging ; chubby   FR: joufflu ; bouffi

CMU English Pronouncing Dictionary
BULGING    B AH1 L JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bulging    (v) bˈʌlʤɪŋ (b uh1 l jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
圧面;癋見;べし見[べしみ, beshimi] (n) beshimi; noh mask with a slanted mouth, bulging eyes and large nostrils [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bulging \bulging\ adj.
   1. curving or bulging outward. Opposite of {concave}.
    [Narrower terms: {biconvex, convexo-convex, lenticular,
    lentiform}; {broken-backed, hogged}; {convexo-concave};
    {gibbous, gibbose}; {planoconvex}] Also See: {protrusive}.
 
   Syn: convex.
     [WordNet 1.5]
 
   2. curving outward.
 
   Syn: bellied, bellying, bulbous, bulgy, protuberant.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulge \Bulge\, v. i. [imp. & p. p. {Bulged}; p. pr. & vb. n.
   {Bulging}.]
   1. To swell or jut out; to bend outward, as a wall when it
    yields to pressure; to be protuberant; as, the wall
    bulges.
    [1913 Webster]
 
   2. To bilge, as a ship; to founder.
    [1913 Webster]
 
       And scattered navies bulge on distant shores.
                          --Broome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulging
   adj 1: curving or bulging outward [syn: {convex}, {bulging}]
       [ant: {concave}]
   2: curving outward [syn: {bellied}, {bellying}, {bulbous},
     {bulging}, {bulgy}, {protuberant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top