ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brooks

B R UH1 K S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brooks-, *brooks*, brook
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brooksแหล่งต่างๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brooks ain't no bug.บรูคส์ไม่ได้ข้อผิดพลาดไม่มี The Shawshank Redemption (1994)
Say that when you've been here as long as Brooks has.กล่าวว่าเมื่อคุณได้รับที่นี่ตราบใดที่บรูคส์มี The Shawshank Redemption (1994)
Like Brooks did?เช่นเดียวกับบรูคส์ไม่? The Shawshank Redemption (1994)
Just like Brooks was.เช่นเดียวกับบรูคส์เป็น The Shawshank Redemption (1994)
Remember Brooks Hatlen?โปรดจำไว้ว่าบรูคส์ Hatlen? The Shawshank Redemption (1994)
Brooks Hatlen knew it, knew it all too well.บรูคส์ Hatlen รู้ว่ามันรู้ว่ามันทั้งหมดดีเกินไป The Shawshank Redemption (1994)
- Yeah, Mr. Brooks why did you decide to skip film school?...ทำไมถึงตัดสินใจยกเลิกหนังของโรงเรียนในตอนนั้น? The Girl Next Door (2004)
But a total Meredith Brooks hit single.ถ้า มาริดิท บรู๊ค จะยอมโสดอ่ะนะ Eating Out (2004)
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้ Nobody Knows (2004)
Well, I've crossed deserts and mountains... babbling brooks and things... to bring her... this.ใช่ ฉันข้าม ทะเลทราย ข้ามภูเขา พูดพล่าม อดทน และ หลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เธอ... Happily N'Ever After (2006)
Phillip Brooks was pastor of this church for 22 consecutive years.ฟิลลิปบรูคส์เป็นบาทหลวงของ โบสถ์นี้สำหรับ 22 ปีติดต่อกัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Most of you people remember Phillip Brooks by his famous church hymns.ส่วนใหญ่ของคนที่คุณจำฟิลลิปบรูคส์ โดยการสวดคริสตจักรที่มีชื่อเสียงของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOKS B R UH1 K S
BROOKS' B R UH1 K S
BROOKS'S B R UH1 K S IH0 Z
BROOKS'S B R UH1 K S
BROOKSIDE B R UH1 K S AY2 D
BROOKSTONE B R UH1 K S T OW2 N
BROOKSHIRE B R UW1 K SH AY0 R
BROOKSHIER B R UW1 K SH IY0 ER0
BROOKSVILLE B R UH1 K S V IH0 L
BROOKSVILLE'S B R UH1 K S V IH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brooks (v) brˈuks (b r u1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brookslaubsänger {m} [ornith.]Brook's Willow Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブルックの法則[ブルックのほうそく, burukku nohousoku] (n) {comp} Brooks's Law [Add to Longdo]
浅瀬に仇波[あさせにあだなみ, asaseniadanami] (exp) deep rivers move in silence; shallow brooks are noisy; those who know little talk much [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Brooks
      n 1: United States literary critic and historian (1886-1963)
           [syn: {Brooks}, {Van Wyck Brooks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top