ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

broadcasting

B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broadcasting-, *broadcasting*, broadcast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Broadcasting Division, Information Departmentกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ " กระทรวงการต่างประเทศ (เป็นผู้ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงสราญรมย์ คลื่นความถี่ ระบบ AM 1575 KHz) " [การทูต]
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่าน, การปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Broadcasting rightsสิทธิในการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone on the science team there was broadcasting wide.คนในทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นั่น เป็นภาพกว้าง Arrival (2016)
Task Force X is broadcasting in the blind, over.ภารกิจ X จบลงแล้ว Suicidal Tendencies (2015)
NASA can link the Rover to Pathfinder's... broadcasting frequency... and we're in business.นาซ่าสามารถเชื่อมโยงรถแลนด์โรเวอร์ที่จะเบิกของ ความถี่ในการออกอากาศ และเราอยู่ในธุรกิจ The Martian (2015)
Broadcasting status.สถานะการกระจายเสียง The Martian (2015)
If we keep them broadcasting for long enough.ถ้าเราสื่อสารกับเขานานพอนะ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
If we keep them broadcasting long enough.ถ้าเราสื่อสารกับเขานานพอนะ The Man from U.N.C.L.E. (2015)
When we imagine alien civilizations broadcasting signals with radio telescopes, are we any different from earlier generations who imagined riding cannon shells to the Moon?ในการพัฒนาเทคโนโลยีของเรา เมื่อเราคิดอารยธรรม ของมนุษย์ต่างดาว การส่งสัญญาณออกอากาศ ด้วยกล้องโทรทรรศน์วิทยุ The Immortals (2014)
Radio and television broadcasting may be only a brief passing phase in our technological development.และข้อ จำกัด ของเทคโนโลยีของเรา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาจจะเป็นเพียงระยะสั้น ๆ ผ่าน The Immortals (2014)
Sir, I'd be very wary about broadcasting the existence of a device that can access our defense systems.ท่านครับ ผมกังวลว่า ถ้าเราประกาศว่า อุปกรณ์ตัวนี้สามารถเข้าไปในระบบการป้องกันของเรา 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
We are broadcasting from a station outside of Pyongyang for this very special edition of:เรากำลังออกอากาศ จากสถานี นอกเปียงยาง สำหรับตอนสุดพิเศษใน The Interview (2014)
This is Station 7 in Nebraska, broadcasting on the shortwave band.นี่คือสถานี 7 ในเนบราสก้า กระจายเสียงด้วยคลื่นสั้น... World War Z (2013)
Broadcasting room.ฉันจะไปห้องกระจายเสียง มีอะไร Episode #1.13 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broadcastingThe President will be broadcasting next year.
broadcastingThe rebels have captured the broadcasting station.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบีซี[org.] (Bī.Bī.Sī.) EN: BBC (British Broadcasting Corporation)   FR: BBC ([f]
สถานีวิทยุ[n. exp.] (sathānī witthayu) EN: radio station ; broadcasting station   FR: station de radio [f]
ยุติการกระจายเสียง[v. exp.] (yutti kān krajāisīeng) EN: stop broadcasting ; go off air   

CMU English Pronouncing Dictionary
BROADCASTING    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG
BROADCASTING'S    B R AO1 D K AE2 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broadcasting    (v) brˈɔːdkaːstɪŋ (b r oo1 d k aa s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio, #28,606 [Add to Longdo]
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeplan {m}broadcasting schedule [Add to Longdo]
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme {pl}broadcasting program | broadcasting programs [Add to Longdo]
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]
アナログ放送[アナログほうそう, anarogu housou] (n) analog broadcasting [Add to Longdo]
イギリス放送協会[イギリスほうそうきょうかい, igirisu housoukyoukai] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
ステレオ放送[ステレオほうそう, sutereo housou] (n) stereo broadcasting [Add to Longdo]
データ放送[データほうそう, de-ta housou] (n) {comp} data broadcasting [Add to Longdo]
デジタル放送[デジタルほうそう, dejitaru housou] (n) digital broadcasting [Add to Longdo]
ブロードキャスティング[, buro-dokyasuteingu] (n) broadcasting [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
地上波放送[ちじょうはほうそう, chijouhahousou] airborne broadcasting (as opposed to cable, e.g.) [Add to Longdo]
放送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 broadcasting \broad"cast`ing\ n.
   the medium that disseminates via telecommunications; radio
   and television.
 
   Syn: broadcast media.
     [WordNet 1.5]
 
   2. taking part in a radio or tv program.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broadcasting
   n 1: a medium that disseminates via telecommunications [syn:
      {broadcast medium}, {broadcasting}]
   2: taking part in a radio or tv program

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top