ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bring on

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring on-, *bring on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring on[PHRV] นำ(บางสิ่ง)ออกมา, See also: ปรากฏตัว, ออกมา, Syn. come on
bring on[PHRV] เป็นเหตุให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, Syn. come on, draw on
bring on[PHRV] ทำให้มีมากขึ้น, See also: เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. bring along, bring forward
bring on[PHRV] ทำให้ประสบกับ, See also: ทำให้พบกับ, ทำให้(บางสิ่ง)เกิดขึ้นกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They wanna bring on an opening act.พวกเขาอยากให้มีการแสดงเปิดเวที Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
♪ So bring on the rebels ♪ลุกขึ้นเถิดเหล่าผู้ดื้อรั้น La La Land (2016)
Bring on the Knave!เอาตัวเนฟมา! The Serpent (2013)
Bring on summer-winter.เข้าสู่ฤดูร้อน/หนาว Advanced Introduction to Finality (2013)
I thought you said this guy was gonna bring on the apocalypse.ไหนนายบอกว่า หมอนี่จะสร้างหายนะครั้งใหญ่ไง Odd Thomas (2013)
I say, in my most journalistic way I can, bring on the fun bags.ผมพูดในทางหนังสือพิมพ์มากที่สุดของฉันฉันสามารถ นำถุงสนุก Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Look, maybe you can bring on some students as security interns.เอางี้ ผมยอมให้คุณเอานักศึกษา มาเป็น รปภ. ฝึกงาน Contemporary Impressionists (2012)
Three drops will bring on a deep and dreamless sleep.สามหยด จะนำเมื่อลึก นอนหลับโดยไม่ฝัน. Blackwater (2012)
What'd you do to bring on the parental wrath?คุณไปทำอะไรให้เจอกับฤทธิ์พ่อแม่เข้าล่ะ Let the Water Hold Me Down (2012)
And you right, that's gonna bring on a war or something worse, and we just gonna-- we're gonna sit here and wait for it.นั่นทำให้เกิดสงคราม หรือแย่ยิ่งกว่า แล้วเราก็แค่... เราก็นั่งตรงนี้ แล้วก็รอ Triggerfinger (2012)
I know the risk you bring on yourself by giving me aid.ฉันรู้ว่ามันเสี่ยงที่คเธอมาด้วยตัวเองเพื่อที่จะมาช่วยฉัน Katerina (2010)
We're going to bring on somebody new.เราจะรับคนใหม่เข้ามาเพิ่ม Your Secrets Are Safe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring onBut showing off the presents could embarrass the guests who did not bring one.
bring onDon't bring on any more shame.
bring onI'll bring one more towel.
bring onThat would bring only a small price.

Japanese-English: EDICT Dictionary
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]
忍びない[しのびない, shinobinai] (exp,adj-i) (See 忍ぶ) cannot bring oneself (to do, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring on
   v 1: cause to arise; "induce a crisis" [syn: {induce}, {bring
      on}]
   2: bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring
     out a book"; "produce a new play" [syn: {produce}, {bring
     on}, {bring out}]
   3: cause to appear; "bring on the birthday cake"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top