ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brickbat

B R IH1 K B AE2 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brickbat-, *brickbat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brickbat[N] คำตำหนิ

English-Thai: Nontri Dictionary
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICKBAT B R IH1 K B AE2 T
BRICKBATS B R IH1 K B AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brickbat (n) brˈɪkbæt (b r i1 k b a t)
brickbats (n) brˈɪkbæts (b r i1 k b a t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brickbat \Brick"bat`\, n.
   A piece or fragment of a brick. See 1st {Bat}, n. 4. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brickbat
   n 1: a fragment of brick used as a weapon
   2: blunt criticism

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top