Search result for

brich

(76 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brich-, *brich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brich*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
briches(บริช'เชส) n.,pl. ดูbreeches

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's sick.Er bricht zusammen. The Itch (2008)
No break in the action.Unterbrich die Action nicht. The Warriors (1979)
You`re breaking my arms.Du brichst mir doch die Arme. The Incredible Kung Fu Master (1979)
The idea I believed in collapsed...Die Idee bricht zusammen, die Welt stürzt zusammen. Nightmares (1979)
Kids come on get out of there before it all caves in.Wir müssen hier weg. - Gleich sind wir draußen. Bevor alles zusammenbricht. Don't Go Near the Park (1979)
Okay, go ahead, break my nana's heart.Ok, geh nur, brich Nanas Herz. The Kinfolk (1979)
Where is your sword, the trusty sword that I may wield in combat when the rage my heart still holds shall burst from my breast?Wo ist dein Schwert? Das starke Schwert, das im Sturm ich schwänge bricht mir hervor aus der Brust, was wütend das Herz noch hegt? Die Walküre (1980)
What glints brightly there from the ash tree's trunk?Was gleißt dort hell im Glimmerschein? Welch ein Strahl bricht aus der Esche Stamm? Die Walküre (1980)
Oh, let me come close to you, that I may clearly see the noble light that shinesO lass in Nähe zu dir mich neigen daß hell ich schaue den hehren Schein der dir aus Aug' und Antlitz bricht und so süß die Sinne mir zwingt Die Walküre (1980)
Yet a nice catch by the pitcher as the bat breaks in two:Ein toller Fang als der Schläger entzwei bricht. Spaceball (1980)
But if it breaks up, forget it.Wenn es auseinander bricht, vergessen Sie es. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
And I tell you, it stops radio plain dead.Und wie ich sage, das unterbricht das Radio. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
This would stop your transmission?Das unterbricht ihre Übertragung? The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Well, then, I think that we had better get some better fishing equipment because he can break these fishing poles right in half.Dann sollten wir bessere Angelruten haben, finde ich, denn diese hier zerbricht er mit Leichtigkeit. The Last Straw (1980)
Besides this I put the bottles under your care during supper and if any one of them is missing, or if anything gets broken you will be responsible for it, and pay it out of your wages.Weiterhin... übernehmt Ihr während des Essens die Aufsicht über die Flaschen. Wenn mir eine abhanden kommt oder zerbricht ziehe ich es Euch vom Lohn ab. The Miser (1980)
He's moody' they say' finds pretexts for cancelling concerts.Er ist launisch, bricht Konzertverträge. The Conductor (1980)
You're always interrupting me.Wieso unterbrichst du mich? Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Such a lot to see to - things get broken and lost.Da gibt es immer Sorgen - etwas geht dabei verloren, etwas zerbricht. Oblomov (1980)
At this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence.Dann bricht das gesamte Verdauungssystem zusammen, begleitet von unkontrollierbaren Blähungen. Airplane! (1980)
Get the best available man who won't crack under pressure.Holen Sie den besten Mann, der unter Druck nicht zusammenbricht. Airplane! (1980)
The day is dawning, the sea is calm, the winds favorable...Der Tag bricht an, das Meer ist ruhig, die Winde sind günstig ... The Lady Banker (1980)
Breaks my heart: a boy that young going bad.Es bricht mir das Herz, wenn so ein junger Knabe vom rechten Weg abkommt. The Blues Brothers (1980)
All the good times we've been through, and all the bad times it breaks my heart to think that the only reason you came with me was for money!All die guten Zeiten, die wir hatten, und all die schlechten, es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass ihr nur aufs Geld aus wart! Bronco Billy (1980)
When I move it, it cracks.- Wenn ich es bewege, bricht es. Brubaker (1980)
My heart breaks when I think that my house, over 50 years old almost built with my own hands and baptized "My Temple"Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dass mein Haus, über 50 Jahre alt, sozusagen selbst gebaut... mein Tempel! ... City of Women (1980)
He's too heavy, I'll crack my armIch schaffe es nicht, mein Arm bricht. City of Women (1980)
Break herZerbrich sie! City of Women (1980)
Help... Save your energy Save it so we can play for real!Wenn ich dich jetzt loslasse, brichst du dir alle Knochen! We're Going to Eat You (1980)
What's wrong? Forget the service and find the chiefUnterbrich die Zeremonie, wir müssen den Führer finden. We're Going to Eat You (1980)
If you leave now, help them you could... but you would destroy all for which they have fought and suffered.Helfen könntest du ihnen, brichst du jetzt auf... aber alles zerstören würdest du, wofür sie kämpften und litten. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
If you end your training now... if you choose the quick and easy path, as Vader did... you will become an agent of evil.Brichst du deine Ausbildung jetzt ab... wählst du den schnellen, den leichten Weg, wie einst Vader... zu einem Werkzeug des Bösen wirst du werden. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Gimme that. [Screaming]Du brichst mit glatt das Herz. The Exterminator (1980)
Prepare for approaching storm.Bereitet euch darauf vor, dass ein furchtbarer Sturm losbricht. The Final Countdown (1980)
The Emperor would shoot you for interrupting his wedding.Der Imperator würde dich erschießen, wenn du die Hochzeit unterbrichst. Flash Gordon (1980)
[GLASS SHATTERS](Glas zerbricht) Friday the 13th (1980)
By interrupting the feeding process, for example.- Indem man den Nachschubprozess unterbricht. Nightmare City (1980)
I want you to do exactly what I tell you.Bitte hör jetzt zu, was ich dir sage, und unterbrich mich nicht. Nightmare City (1980)
If... If the plane breaks up, if we got to go back for repairs?Wenn das Flugzeug zerbricht oder wir was reparieren müssen? The Last Flight of Noah's Ark (1980)
It breaks my little old heart to have to bust up our winning team but I have been assigned to a new post.Es bricht mir das Herz dass ich unsere Siegermannschaft auflösen muss aber mir wurde ein neuer Posten zugeteilt. Private Benjamin (1980)
What the fuck are you waitin' for to stop the fight, ya jerk? - The referee stops this bout at 2:23 of the fourth round.Brich doch den Kampf nicht ab, du Idiot! Raging Bull (1980)
When you come in and interrupt, you're breaking my concentration.Jedesmal, wenn du hier reinkommst, unterbrichst du meine Konzentration! The Shining (1980)
At least she's helping me get ahead!"Brich dir nichts". Weil du mir wichtig bist, ihr aber nicht. Spetters (1980)
The universe is gradually breaking down.Das Universum bricht allmählich auseinander. Stardust Memories (1980)
Stop me if this gets nauseating.Unterbrich mich, wenn dir übel wird. Stardust Memories (1980)
The whole place is going to fall!(Soldat) Es bricht alles ein! Superman II (1980)
Don't break a leg.- Brich dir kein Bein. The Party (1980)
Cars 5, 6 and 7, set up roadblocks to residential zones.Die Anwohner der Botschaft müssen so schnell wie möglich evakuiert werden. Sorgen sie dafür, dass keine Panik ausbricht. Hell of the Living Dead (1980)
But... If I were to... Don't interrupt me again.Und ... wenn ich ... und bitte unterbrich mich nicht gleich wieder ... wenn ich ... vielleicht doch ... Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
[GLASS CRASHING](GLAS ZERBRICHT) The Hostage (1981)
There's a lot of people messing with my TV set breaking tubes and dropping wires.Irgendwer spielt ständig mit meinem Fernseher rum, zerbricht Röhren und lässt Drähte fallen. The Threshold (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
OLBRICH    OW1 L B R IH0 K
ULBRICH    AH1 L B R IH0 K
HAUBRICH    HH AW1 B R IH0 K
ULBRICHT    AH1 L B R IH0 K T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer [Add to Longdo]
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger [Add to Longdo]
Lineal {n}; Abrichtlineal {n}straightedge [Add to Longdo]
abbrechen; unterbrechen | abbrechend | abgebrochen | du brichst ab | er/sie bricht ab | ich/er/sie brach ab | er/sie hat/hatte abgebrochen | ich/er/sie bräche abto break off | breaking off | broken off | you break off | he/she breaks off | I/he/she broke off | he/she has/had broken off | I/he/she would break off [Add to Longdo]
abrichten; gründlich ausbilden; drillen; einexerzierento drill [Add to Longdo]
abrichten; dressieren | abrichtend; dressierend | abrichtend; dressiert | abgerichtetto train | training | training | trained [Add to Longdo]
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche | brich! | sich das Bein brechento break {broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg [Add to Longdo]
brechen; trennen | brechend; trennend | bricht; trennt | brach; trennteto sunder | sundering | sunders | sundered [Add to Longdo]
erbrechen | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto puke | puking | puked | pukes | puked [Add to Longdo]
erbrechen; hochwürgen | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto regurgitate | regurgitating | regurgitated | regurgitates | regurgitated [Add to Longdo]
sich erbrechen; sich übergeben | erbrechend | erbrochen | erbricht | erbrachto vomit | vomiting; vomitting | vomitted | vomits | vomited; vomitted [Add to Longdo]
erbrichtupchucks [Add to Longdo]
hereinbrechen; widerfahren; befallen | hereinbrechend; widerfahrend; befallend | hereingebrochen; widerfahren; befallen | es bricht herein; es widerfährt | es brach herein; es widerfuhrto befall | befalling | befallen | it befalls | it befell [Add to Longdo]
knacken; krachen; brechen | knackend; krachend; brechend | geknackt; gekracht; gebrochen | knackt; kracht; bricht | knackte; krachte; brachto crack | cracking | cracked | cracks | cracked [Add to Longdo]
unterbrechen; trennen; ausschalten | unterbrechend; trennend; ausschaltend | unterbrochen; getrennt; ausgeschaltet | unterbricht; trennt | unterbrach; trennteto disconnect | disconnecting | disconnected | disconnects | disconnected [Add to Longdo]
unterbrechen; einstellen | unterbrechend; einstellend | unterbrochen; eingestellt | unterbrichtto discontinue | discontinuing | discontinued | discontinues [Add to Longdo]
unterbrechen; nachlassen | unterbrechend; nachlassend | unterbrochen | unterbrichtto intermit | intermitting | intermitted | intermits [Add to Longdo]
unterbrechen; stören | unterbrechend; störend | unterbrochen | unterbricht | unterbrachto interrupt | interrupting | interrupted | interrupts | interrupted [Add to Longdo]
unterbrichtbreaks [Add to Longdo]
Er bricht oft einen Streit vom Zaun.He often picks a quarrel. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top