ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breit

B R IY1 T   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breit-, *breit*
CMU English Pronouncing Dictionary
BREIT B R IY1 T
BREITMAN B R AY1 T M AH0 N
BREITBACH B R AY1 T B AA2 K
BREITLING B R AY1 T AH0 L IH0 NG
BREITLING B R AY1 T L IH0 NG
BREITZMAN B R AY1 T S M AH0 N
BREITBARTH B R AY1 T B AA2 R TH
BREITHAUPT B R AY1 TH AW0 P T
BREITENBACH B R AY1 T IH0 N B AA0 K
BREITWEISER B R AY1 T W AY2 S ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
breit(adj) กว้าง
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breitausrüstung {f} [textil.]open finishing [Add to Longdo]
Breitband {n}broadband [Add to Longdo]
Breitband {n}wideband [Add to Longdo]
Breitbandleitung {f}wideband line [Add to Longdo]
Breitbandrauschen {n}broadband noise [Add to Longdo]
Breitband-ISDN {n}wide-band ISDN [Add to Longdo]
Breitband-Oszillator {m} | abstimmbarer Breitband-Oszillatorwideband oscillator | wideband tunable oscillator [Add to Longdo]
Breite {f}; Weite {f} | beschnittene Breite {f} | lichte Breite {f}width | trimmed width | clear width [Add to Longdo]
Breite {f} | Breiten {pl}breadth | breadths [Add to Longdo]
Breite {f}broadness [Add to Longdo]
Breite {f} | Breiten {pl}latitude | latitudes [Add to Longdo]
Breite {f}wide [Add to Longdo]
Breiten...latitudinal [Add to Longdo]
Breiteneinstellung {f} [textil.]tentering [Add to Longdo]
Breitengrad {m}latitude [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
広い[ひろい, hiroi] breit, -weit [Add to Longdo]
緯度[いど, ido] Breitengrad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  breit /brait/
   wide

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top