ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

braten

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -braten-, *braten*
German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Braten {m}roast [Add to Longdo]
Bratenfett {n}drippings [Add to Longdo]
Bratensoße {f} | Bratensoßen {pl}gravy | gravies [Add to Longdo]
braten (auf dem Herd) | bratend | gebraten | du brätst | er/sie brät | ich/er/sie briet | er/sie hat/hatte gebratento fry | frying | fried | you fry | he/she fries | I/he/she fried | he/she has/had fried [Add to Longdo]
braten; rösten (mit Fett; im Backofen) | bratend; röstend | gebraten; rösteteto roast | roasting | roasted [Add to Longdo]
braten (ohne Fett)to bake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Braten /braːtən/ 
   joint; roast

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top