ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bornier

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bornier-, *bornier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bornier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bornier*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever since I was a kid... my folks fed me bigotry for breakfast and ignorance for supper.Von klein auf... bin ich einzig mit Borniertheit und Ignoranz gefüttert worden. Shock Corridor (1963)
No arrogance.Bornierte Vorgesetzte sind grauslich. The Troops get Married (1968)
There are some stubborn extremists...Das sind nur bornierte Radikale. Z (1969)
Yes, well, of course, this is just the sort of blinkered philistine pig ignorance I've come to expect from you non-creative garbage.Ja, natürlich... genau diese bornierte, banausenhafte Ignoranz... hatte ich von unkreativem Abschaum erwartet. The Buzz Aldrin Show (1970)
You bigots!Ihr bornierten Affen! Electra Glide in Blue (1973)
Because those snot-nosed young bastards down at the DA's office will crucify them one way or another.Weil diese bornierten, jungen Idioten bei der Staatsanwaltschaft nur darauf warten, dir was anzuhängen. Magnum Force (1973)
Bush.Borniert. Beyond Vengeance (1973)
The obstinate one. The fanatic.Dieser bornierte Fanatiker. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I borrowed this from your stodgy Captain's mind.Richtig. Sie stammt aus dem Gehirn Ihres bornierten Captains. Hide and Q (1987)
Could have been worse. Could have put me on with a bigoted jerk.Besser, als mit einem bornierten Idioten zu arbeiten. Mannequin (1987)
The bitter, bigoted people who hide behind anonymous phone calls... full of hatred and poisonous bile.Wenn ich feige, diese ewig verbohrten, diese verblendeten, bornierten Typen, die sich hinter anonymen Telefonanrufen voller Hass verstecken, hier dran habe. Talk Radio (1988)
They have admitted their errors They have departedSie haben ihre Borniertheit nun doch eingesehen. A Chinese Ghost Story II (1990)
Waking up to say...Stets borniert und stur Beauty and the Beast (1991)
Dumb shit, what do you think the government will do to me?Du bist ganz schön borniert! Was meinst du, was der Staat mir lässt! The Shawshank Redemption (1994)
How can you be so obtuse?Wie können Sie nur so borniert sein. The Shawshank Redemption (1994)
Obtuse.- Borniert. The Shawshank Redemption (1994)
Or am I being obtuse?Oder war ich wieder zu borniert? The Shawshank Redemption (1994)
I don't like warriors.Ich mag keine bornierten Killer! The Fifth Element (1997)
- A bigot.- Borniert. Boy to the World (1997)
But we tend towards restricting against bigotry.Wir möchten die Borniertheit einschränken. Boy to the World (1997)
Though laws should exist to prevent discrimination and prevent people from acting on prejudice nevertheless, people are entitled to their bigotries.Obwohl Diskriminierung verhindert werden sollte... und man ohne Vorurteile handeln soll... hat man in einem freien Land ein Recht auf Borniertheit. Boy to the World (1997)
-I'm not a bigot.- Nein, ich bin nicht borniert. The Kiss (1997)
-Ageism is bigotry.- Altersdiskriminierung ist borniert. The Kiss (1997)
It's that smug, superior attitude that makes people like you unpopular.Diese blasierte und bornierte Haltung macht Personen wie Sie so unbeliebt. A Time to Stand (1997)
That is exactly the kind of bigotry that my patients face constantly, from all of society.Mit bornierten Meinungen dieser Art werden meine Patienten ständig konfrontiert. The Pest House (1998)
I have been vilified... by ignorant, small-minded people throughout the quadrant for the past six years.In den vergangenen sechs Jahren... bin ich von dummen, bornierten Leuten im ganzen Quadranten verunglimpft worden. Waltz (1998)
Mr. Bornier...- Monsieur Bornier... The Color of Lies (1999)
Bornier?- BornierThe Color of Lies (1999)
Come with me, Mr. Bornier.Kommen Sie mit, Monsieur BornierThe Color of Lies (1999)
Like the jerk I am, I went showing off at the Borniers' to pay back their dough.Und am Sonntagmorgen habe ich Idiot bei den Borniers meine Schulden bezahlt. The Color of Lies (1999)
But how lucky 'cause they now livein the world of adults -- a world where bigotry simply doesn't exist;Aber zum Glück leben sie jetzt in der Erwachsenenwelt. Eine Welt ohne Borniertheit. The Oddball Parade (2000)
- Nope, I really don't - Come on, don't be so boring nowSei ma nicht so borniert, ja? Lammbock (2001)
To uphold your medical and ethical standards as you struggle against the crew's bigotry and intolerance.Ihre Standards aufrechtzuerhalten, während Sie gegen die Borniertheit und Intoleranz der Crew ankämpfen. Author, Author (2001)
-I can't sit while you pass on bigotry. -What?Aber deine Borniertheit solltest du nicht weitergeben. Heart and Soul (2002)
-And if I don't, you'll fire me. -What bigotry?Welche Borniertheit? Heart and Soul (2002)
"you're being ungrateful and small-minded, and I resent it."du bist undankbar und borniert, und das verletzt mich. The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles (2003)
If I hadn't been so bull-headed and taken you up on your offer Martha and I'd probably be on our way to dinner.Wäre ich nicht so borniert gewesen und hätte stattdessen Ihr Angebot angenommen, wären Martha und ich vermutlich auf dem Weg zum Abendessen. Insurgence (2003)
Just because we haven't followed their strict, limiting, bullshit path to legitimise ourselves in their eyes.Nur weil wir nicht ihr engstirniges, borniertes Spießertum leben, müssen wir uns in ihren Augen rechtfertigen. Losing It (2004)
Because now he's got the big red target on his arm, the stubborn jerk thinks he's right He won't let us do any more tests.Der bornierte Idiot sieht sich im Recht und lässt uns keine Tests mehr machen. TB or Not TB (2005)
Well, maybe he's not the only stubborn jerk.Und wenn's hier noch mehr bornierte Idioten gibt? TB or Not TB (2005)
and find a noble and spiritual purpose as a holy soldier of God.aus der verweichlichten Borniertheit Amerikas zu flüchten und so, eine edle und geistliche Bestimmung, als heiliger Krieger Gottes gefunden habe. Hijack (2005)
I want to thank... my family, my mom and dad, for failing so miserably as parents that I was forced to escape the coddled mediocrity of america and find a noble and spiritual purpose as a holy soldier of God.Danken möchte ich... meine Familie, meiner Mom und meinem Dad, dafür... dass sie als Eltern so elendig versagt haben, so dass ich gezwungen wurde, aus der verweichlichten Borniertheit Amerikas zu flüchten und so, eine edle und geistliche Bestimmung, als heiliger Krieger Gottes gefunden habe. Hijack (2005)
You are a stupid, simple woman.Sie sind eine dumme und bornierte Frau. The Damage Done (2006)
Why do you ER types have to be such snobs?Warum müssen Sie Notärzte so borniert sein? Blackout (2007)
- Yeah. Some of my finest work all wasted on a dog funeral and a petty little man.- Ja, ein paar meiner besten Einfälle, verschwendet an 'ne Hundetrauerfeier und ein borniertes Männlein. Farewell, My Pet (2007)
- That's so narrow-minded.- Das ist so borniert. It's Just Like Riding a Bike (2007)
- It's not narrow-minded.- Das ist nicht borniert. It's Just Like Riding a Bike (2007)
Bearded fools and asses in suits, as bad as each other.Da fragt man sich, wer letztlich bornierter ist, meine Bart- oder deine Krawattenträger. Secrets of State (2008)
Thank you for the champignon and for being an absurd American.Danke für die Champignons. Mein Dank gilt einem bornierten Amerikaner. Gigantic (2008)
She's uptight, narrow-minded...Sie ist verklemmt, borniert-- Great Expectations (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borniertheit {f}localism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偏狭[へんきょう, henkyou] engherzig, borniert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top