ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bondsman

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bondsman-, *bondsman*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I called a very nice bondsman in Kendalville who put up the money for me.แม่โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ในแคนดัลวิลล์ เอาเงินมาประกันตัวแม่ Lonesome Jim (2005)
Mm-hmm. Who would want to bug a burly bail bondsman so badly?ใครกันที่อยากจะดักฟังผู้ค้ำประกันขนาดนี้ Under the Gun (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
保証人[ほしょうにん, hoshounin] (n) guarantor; bondsman; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bondsman \Bonds"man\, n.; pl. {Bondsmen}. [Bond, a. or n. +
   man.]
   1. A slave; a villain; a serf; a bondman.
    [1913 Webster]
 
       Carnal, greedy people, without such a precept, would
       have no mercy upon their poor bondsmen. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A surety; one who is bound, or who gives security,
    for another.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bondsman
   n 1: a male slave [syn: {bondman}, {bondsman}]
   2: someone who signs a bond as surety for someone else [syn:
     {bondsman}, {bondswoman}]
   3: a male bound to serve without wages [syn: {bondman},
     {bondsman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top