ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombé

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombé-, *bombé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bomber[N] เครื่องบินทิ้งระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fighter bomberเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
bomber(n) เครื่องบินทิ้งระเบิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]
Bombesinบอมบีซิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bombenabwurf {m} [mil.][bom-bing] (n) การทิ้งระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
เบ่งหน้าอก[v. exp.] (beng nā-ok) EN: puff out one's chest   FR: bomber le torse ; bomber la poitrine
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
ลูกระเบิด[n.] (lūkraboēt) EN: grenade ; bomb ; mine   FR: bombe [f] ; grenade [f] ; mine [f] ; charge explosive [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant
ระเบิด[n.] (raboēt) EN: bomb   FR: bombe [f]
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haidrojēn) EN: hydrogen bomb   FR: bombe à hydrogène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBED    B AA1 M D
BOMBER    B AA1 M ER0
BOMBECK    B AA1 M B EH2 K
BOMBERG    B AA1 M B ER0 G
BOMBERS    B AA1 M ER0 Z
BOMBER'S    B AA1 M ER0 Z
BOMBERGER    B AA1 M B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombed    (v) bˈɒmd (b o1 m d)
bomber    (n) bˈɒmər (b o1 m @ r)
bombers    (n) bˈɒməz (b o1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰炸机[hōng zhà jī, ㄏㄨㄥ ㄓㄚˋ ㄐㄧ, / ] bomber (aircraft), #16,319 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber [Add to Longdo]
軽爆撃機[けいばくげきき, keibakugekiki] (n) light bomber [Add to Longdo]
重爆[じゅうばく, juubaku] (n) heavy bomber [Add to Longdo]
重爆撃機[じゅうばくげきき, juubakugekiki] (n) a heavy bomber [Add to Longdo]
戦闘爆撃機[せんとうばくげきき, sentoubakugekiki] (n) fighter bomber [Add to Longdo]
爆撃機[ばくげきき, bakugekiki] (n) bomber [Add to Longdo]
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
被弾[ひだん, hidan] (n,vs) being shot; being bombed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] Bombenopfer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top