ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bodywork

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bodywork-, *bodywork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bodywork[N] โครงด้านนอกของรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just give us a minute. I'll sort out your bodywork for you. I need a word with you.ขอเวลาผมไม่นาน ผมจะจัดการรอยนี่ให้ Cassandra's Dream (2007)
He said, "Light bodywork damage..."- เขาบอก"ทำความเสียหายได้เล็กน้อย" Episode #18.3 (2012)
Try and get the bodywork off the wheel.พยายามเอาชิ้นส่วนออกจากล้อสิ Episode #18.4 (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bodywork (n) bˈɒdɪwɜːʳk (b o1 d i w @@ k)
bodyworks (n) bˈɒdɪwɜːʳks (b o1 d i w @@ k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bodywork \bodywork\ n.
   1. the exterior body of a motor vehicle.
    [WordNet 1.5]
 
   2. the work of making or repairing vehicle bodies.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bodywork
   n 1: the exterior body of a motor vehicle
   2: the work of making or repairing vehicle bodies

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top