ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bobolink

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bobolink-, *bobolink*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bobolink (n) bˈɒbəlɪŋk (b o1 b @ l i ng k)
bobolinks (n) bˈɒbəlɪŋks (b o1 b @ l i ng k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bobolink {m} [ornith.]Bobolink [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
米食鳥[こめくいどり;コメクイドリ, komekuidori ; komekuidori] (n) (uk) (obsc) bobolink (species of songbird, Dolichonyx oryzivorous) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bobolink \Bob"o*link`\, n. (Zool.)
   An American singing bird ({Dolichonyx oryzivorus}). The male
   is black and white; the female is brown; -- called also,
   {ricebird}, {reedbird}, and {Boblincoln}.
   [1913 Webster]
 
      The happiest bird of our spring is the bobolink. --W.
                          Irving.
   [1913 Webster] Bobsled

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bobolink
   n 1: migratory American songbird [syn: {bobolink}, {ricebird},
      {reedbird}, {Dolichonyx oryzivorus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top