ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

boast of

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boast of-, *boast of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast of[PHRV] คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boast ofHe is the boast of his parents.
boast ofHe was apt to boast of his knowledge.
boast ofI have nothing to boast of.
boast ofIt's not a thing one can well boast of.
boast ofLondon air was not much to boast of at best.
boast ofShe always boast of her luck.
boast ofThe new school building is the boast of the village.
boast ofThey boast of their bridge.
boast of"Well, that is, it's not something I can boast of," in fact it's not something I can talk unashamedly about in public.

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇る[ほこる, hokoru] (v5r,vi) to boast of; to be proud of; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top