ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blustering

B L AH1 S T ER0 IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blustering-, *blustering*, bluster
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On second thought, this blustering blowhard just crossed the line.คิดอีกทีนะ ไอ้หน้าใหญ่ขี้คุยนั่น\ล้ำเส้นแล้วนะ Supergirl (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLUSTERING B L AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blustering (v) blˈʌstərɪŋ (b l uh1 s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bluster \Blus"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Blustered}; p. pr. &
   vb. n. {Blustering}.] [Allied to blast.]
   [1913 Webster]
   1. To blow fitfully with violence and noise, as wind; to be
    windy and boisterous, as the weather.
    [1913 Webster]
 
       And ever-threatening storms
       Of Chaos blustering round.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To talk with noisy violence; to swagger, as a turbulent or
    boasting person; to act in a noisy, tumultuous way; to
    play the bully; to storm; to rage.
    [1913 Webster]
 
       Your ministerial directors blustered like tragic
       tyrants.               --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blustering \Blus"ter*ing\, a.
   1. Exhibiting noisy violence, as the wind; stormy;
    tumultuous.
    [1913 Webster]
 
       A tempest and a blustering day.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Uttering noisy threats; noisy and swaggering; boisterous.
    "A blustering fellow." --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blustering
   adj 1: blowing in violent and abrupt bursts; "blustering (or
       blusterous) winds of Patagonia"; "a cold blustery day";
       "a gusty storm with strong sudden rushes of wind" [syn:
       {blustering(a)}, {blusterous}, {blustery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top