Search result for

blow up

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blow up-, *blow up*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow up(phrv) (ลม)เริ่มพัด
blow up(phrv) มากขึ้น, See also: รุนแรงขึ้น, ปะทุขึ้น
blow up(phrv) เติมลมหรืออากาศ, Syn. pump up
blow up(phrv) เป่าให้ไฟลุก, See also: พัดให้ไฟลุก
blow up(phrv) ระเบิดทำลาย, Syn. go up, send up
blow up(phrv) แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน), See also: ล้มเหลว
blow up(phrv) ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป), See also: ขยาย, ขยายออก
blow up(phrv) กล่าวเกินจริง, See also: ทำให้เกินจริง
blow up(phrv) โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
blow upon(phrv) เป่า, See also: พัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blow upขยายภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He wants us to blow up the palace.- เขาจะโจมตี พระราชวัง The Great Dictator (1940)
What would happen if somebody were to blow up that bridge?แล้วถ้าเผื่อมีใครสักคนระเบิดสะพานนั่นทิ้งล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Ah, look, they're going to blow up your geraniums.อาดูพวกเขากำลังจะระเบิดขึ้น เจอเรเนียมส ของคุณ โธ่เอ๊ย How I Won the War (1967)
We will take what we wish, then decide whether to blow up your ship.เราจะเอาสิ่งที่เราต้องการ, แล้วตัดสินใจ ว่าจะระเบิดเรือแกหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm going to blow up the Ark, René.ฉันจะระเบิดหีบศักดิ์สิทธิ์ นี่, เรน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If they think you're trying to avoid taking responsibility, it'll blow up in your face.ถ้าเธอพยายามปัดความรับผิดชอบล่ะก็ it'll blow up in your face. Akira (1988)
Not one of them means the mountain's gonna blow up next week or next month or the next hundred years.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาหมายถึงภูเขา จะระเบิดขึ้นในสัปดาห์หน้าหรือเดือนถัดไป ... ... หรือต่อไปร้อยปี Dante's Peak (1997)
Harry says the mountain could blow up any minute, and you've got to come down.แฮร์รี่กล่าวว่าภูเขาจะระเบิดขึ้น นาทีใด ๆ และคุณได้มีการลงมา Dante's Peak (1997)
You're not going to blow up a goddamn thing because my best friend is on this shipคุณจะระเบิดเรือลำนั้นไม่ได้ เพื่อนรักของผมยังอยู่บนเรือ The Legend of 1900 (1998)
Yeah, with enough soap, one could blow up just about anything.ผมพยายามไม่คดถึงคำอย่าง"แสบ"หรือ"พอง" Fight Club (1999)
With enough soap, one could blow up anything.เราพร้อม Fight Club (1999)
- Blow up the bridge.- Blow up the bridge. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blow upDid you and Joan have a blow up?
blow upThey defused the bomb before it could blow up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดอารมณ์(v) explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai Definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง
ระเบิด(v) blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai Definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
อกแตก(v) explode, See also: blow up, Example: ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ, Thai Definition: อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธจัด[krōtjat] (v) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off  FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ระเบิด[raboēt] (v) EN: explode ; burst ; blow up ; blast  FR: exploser ; éclater

Japanese-English: EDICT Dictionary
爆破[ばくは, bakuha] (n, vs) destructive blast; explosion; blow up; (P) #8,435 [Add to Longdo]
巻き上げる;巻き揚げる;捲き上げる;巻上げる[まきあげる, makiageru] (v1, vt) (1) to roll up; to hoist; to heave up; (2) to take away; to rip off (e.g. money from someone); (3) to blow up (dust) [Add to Longdo]
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1, vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge [Add to Longdo]
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain [Add to Longdo]
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1, vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s, vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1, vt) to blow upon; to provoke; to overcharge [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top