Search result for

betreut

(52 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -betreut-, *betreut*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา betreut มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *betreut*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now he is looking after you during the time you stay herUnd jetzt betreut er Dich während deines Aufenthaltes! Tenebre (1982)
Down here he works the booths, does maintenance.Sonst betreut er die Buden und wartet die Ausrüstung. High Flying Steele (1984)
Thank you. I also want to thank you for looking out for Mahoney.Danke, dass Sie Mahoney betreut haben. Police Academy (1984)
A payoff of some kind?Die Kanzlei, die auch Senator Jefferson juristisch betreut. Eine Art Belohnung? Steele of Approval (1985)
Ever worked a string of agents for a year with a knot in your stomach the size of a grapefruit every time there was a phone call or a knock on the door?Haben Sie je eine Reihe von Agenten betreut und hatten jedes Mal einen Knoten im Bauch, wenn das Telefon klingelte oder es an der Tür klopfte? We're Off to See the Wizard (1985)
When Hernán took on Martita's case, there were six more.Als sich Hernán um Martitas Fall kümmerte, betreute er schon 6 andere. Tangos, the Exile of Gardel (1985)
And our minister counselled us to do this.Und unser Pfarrer betreute uns. A Special Love: Part 2 (1986)
Well, we make sure that the young women realise that their baby is a person, a human being just like themselves, who need to be loved and looked after, and we teach them parenting skills to show themNun ja, wir wollen sichergehen, dass den jungen Mädchen bewusst wird, dass ein Baby auch eine Person ist, ein menschliches Wesen, genau wie sie selbst, das geliebt und betreut werden muss. Children's Children (1986)
There are the files I've been supervising.Das sind die Akten, die ich betreut habe. Billy's Lost Weekend (1986)
It's a new statute, limiting supervised educational services outside of a public structure.Ein neues Gesetz, begrenzter betreuter Unterricht außerhalb öffentlicher Strukturen. The Man Who Died Twice (1986)
Sοme peοple are nicer than οthers.Er betreut Kranke sogar kostenlos. Und nicht nur das. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
Sister Nicole initiated a program to take care of prostitutes' children while their mothers were at work.Schwester Nicole betreut nachts die Kinder von Prostituierten... während die Mütter arbeiten gehen. Off Limits (1988)
This is where he can get the best care.Hier kann er optimal betreut werden. Rain Man (1988)
Got a real great staff too.Vor allem werden die Leute sehr gut betreutThe Inner Limits (1989)
This boy is in the Challengers Club program.Dieser junge Mann wird vom Challengers-Club-Programm betreutThe Challenge (1989)
You're gonna have to go through constant psychological evaluation that I'm personally gonna handle.Du wirst ständig psychologisch betreut, von mir. Johnny Handsome (1989)
If you could, then i wouldn't be here, would i? No one talks in my meetings. No one!In Vorbereitung auf lhre Ankunft haben Ms. Levias und ich ein Gremium ernannt, das die Bereiche betreut, die der Verbesserung bedürfen. Lean on Me (1989)
Hare krishna! ...man who raised her...Der Mann, der sie schon als Kind betreut hat. My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
- ...operations of Crumb Crumb.- von Crumb Crumb betreute. Who's Harry Crumb? (1989)
Her assailant chloroformed Ms. Downing's attendant one Marie Cannell, and it's suspected, did the same to Ms. Downing.Ihr Entführer betäubte Marie Cannell, die Ms. Downing betreute... mit Chloroform. Es ist anzunehmen, dass er das auch mit Ms. Downing tat. Who's Harry Crumb? (1989)
He's been handling my case for the last 15 years.Er betreute meinen Fall die letzten 15 Jahre. Bird on a Wire (1990)
I'll get you 24-hour care.Du wirst rund um die Uhr betreutCrazy People (1990)
I know that y'all brought her this far and her folks would thank you if they could for your kindness and your sensitivity.Sie haben den Fall so weit betreut, und ihre Familie ist Ihnen für Ihre Nachsicht und Ihr Mitgefühl dankbar. The Silence of the Lambs (1991)
You know Why men are so lousy When it comes to Taking care of babies?Männer haben keine Ahnung, wie man Babys betreutDennis the Menace (1993)
Don't you think it's strange that that school doctor... would delay counseling to the kids left behind?Findest du es nicht seltsam, dass der Arzt die zurückgelassenen Kinder nicht sofort betreutSmart Kids (1993)
Since she joined the firm, she's been handling Sutter Cane exclusively.Seit sie in der Firma ist, betreut sie exklusiv Sutter Cane. In the Mouth of Madness (1994)
- He worked with me when I got here.- Er betreute mich vor vielen Jahren. The Alternate (1994)
Daniel was my thesis advisor at the university.Daniel betreute meine Magisterarbeit an der Uni. Firewalker (1994)
She watched over me in Intensive Care and I'd like to thank her.Sie betreute mich. Ich will ihr danken. One Breath (1994)
- And Babette Spitler, Formerly abused children supervised.- Und auch Babette Spitler, die früher missbrauchte Kinder betreute. Indictment: The McMartin Trial (1995)
Can you tell me the name of the person who supervised Lela when she was an initiate?Kannst du mir den Namen der Person sagen, die Lela betreut hat, als sie eine Initiatin war? Facets (1995)
She's been counselling a woman who had a tongue delivered to her.Sie betreut eine Frau, der jemand eine Zunge geschickt hat. The Judge (1996)
- In his neighbourhood, two weeks ago,... _.a baby-sitter attacked the two children she was minding.- In seiner Nachbarschaft griff... ..eine Babysitterin Kinder an, die sie betreute. Wetwired (1996)
- Fine. A volunteer showed up.- Werden von einem Freiwilligen betreutLive Flesh (1997)
After med school, as a resident, he'd respond to no-code patients, just to see how they died.Als Assistenzarzt betreute er todkranke Patienten, nur um sie sterben zu sehen. Lamentation (1997)
How many exhibitions did you curate?Wie viele Ausstellungen haben Sie betreutI've Got You Under My Skin (1998)
- I'll get 'em a social worker.- Sie werden betreutOmerta (1998)
He's been under constant psychiatric care for two months.Er wird seit zwei Monaten permanent psychiatrisch betreutIt's Only a Paper Moon (1998)
When a school brings its students to the museum on a field trip, there's a staff of trained educators to greet them.Wenn eine Schulklasse einen Ausflug zum Museum macht wird sie von geschultem Personal betreutElection (1999)
We want to see the girl who goes to the field. The cute one.Wir suchen die, die den Strich betreut, die Hübsche... All About My Mother (1999)
She's at home with her.Sie ist bei ihr und betreut sie. In the Mood for Love (2000)
She was watching ManabuSie betreute unseren Manabu. Another Heaven (2000)
I had clients looking around, thinking thatit was some kind of halfway home.Es sah aus wie im betreuten Wohnheim. The Oddball Parade (2000)
- No, this is Nurse Jordan, your sister's nurse. I was wondering if you could...- Nein, hier ist Ms. Jordan, die Pflegerin, die Ihre Schwester betreutAstral Monkey (2000)
We'd like to board our first-class passengers and those with young children and those requiring assistance.Wir bitten die Fluggäste der 1. Klasse zum Einchecken sowie Reisende mit Kindern und Reisende, die betreut werden müssen. Funhouse (2000)
Did you have to look after children then as well?Haben Sie Kinder betreutThe Others (2001)
Some went to, like, homecare-type programs.- Einige. Einige wurden danach auch zu Hause weiter betreutSession 9 (2001)
You used to run an agent named Bishop.- Sie betreuten Agent Bishop. Spy Game (2001)
Bishop baby-sat the doctor and the rest of us tried not to watch the water boil.Bishop betreute den Arzt... und der Rest von uns versuchte, die Geduld zu wahren. Spy Game (2001)
An application for social welfare. A job training program is also possible. And I've also prepared an application for supervised lodgings.Das ist das Formblatt zum Antrag auf Sozialhilfe, ein Jobtrainingsprogramm wäre auch möglich, und außerdem habe ich noch einen Antrag zur Bewilligung eines Platzes für betreutes Wohnen vorbereitet. Berlin Is in Germany (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
betreuen | betreuend | betreut | betreuteto look after | looking after | looks after | looked after [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  betreut [bətrɔit]
     looks after
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top