ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bet on

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bet on-, *bet on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bet on[PHRV] พนัน, See also: เล่นพนัน, Syn. be on, gamble on, put on, stake on, wager on
bet on[PHRV] มั่นใจเกินไปในเรื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bet my money on the bobtailed nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪ Blazing Saddles (1974)
No, I'd rather bet on the motor. At least we know it can work.ไม่ ฉันเสี่ยงกับเครื่องยนต์ดีกว่า อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันใช้การได้ The Little Prince (1974)
- I would bet on it. - Animals, more like.ฉันจะเดิมพันกับมัน สัตว์มากขึ้นเช่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Harry Noble. I used to bet on him.ผมเคยพนันด้านเขา *batteries not included (1987)
It's as good a thing to bet on as any, I guess.มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะวางเดิมพันในฐานะใด ๆ ที่ผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)
Thoroughbred You bet on a mama, you always winพนันมาม่าไว้รับรองชนะตลอด The Legend of 1900 (1998)
The whole crew bet on you I put a year's pay on the line Now you cut that out and start thinking your music Can I bet too?ทั้งลำถือหางนาย ฉันพนันด้วยค่าแรงทั้งปี ถ้าตอนนี้อยู่เนเธอร์แลน์รีบกลับมาคิดเพลงได้แล้ว The Legend of 1900 (1998)
It's bad luck to bet on yourself I don't want to bet on me.ไม่ได้ พนันตัวเองมันซวย The Legend of 1900 (1998)
I want to bet on him. He's the greatestฉันจะพนันข้างเขา เขายิ่งใหญ่จะตาย The Legend of 1900 (1998)
I bet on your wedding night, he drugged you and embedded a tracking device in your ass.เขาอาจวางยาและฝังเครื่องติดตาม ไว้ในก้นเธอแล้วด้วยซ้ำ Big Momma's House 2 (2006)
This guy's not coming back, you can bet on that.นายคนนี้ไม่มีัทางฟื้นอีกแล้ว ฉันพนันได้ Fido (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bet onI wouldn't bet on that horse if I were you.
bet onThe best bet on a rainy day is to remain indoors.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นไพ่[v. exp.] (len phai) EN: play cards ; bet on card game ; gamble on card game   FR: jouer aux cartes
แทงม้า[v. exp.] (thaēng mā) EN: bet on horses   FR: miser aux courses
ถือหาง[v.] (theūhāng) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support   FR: soutenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはどうかな[, sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bet on
   v 1: place a bet on; "Which horse are you backing?"; "I'm
      betting on the new horse" [syn: {bet on}, {back}, {gage},
      {stake}, {game}, {punt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top