ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bestrew

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bestrew-, *bestrew*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew

English-Thai: Nontri Dictionary
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bestrew (v) bˈɪstrˈuː (b i1 s t r uu1)
bestrewn (v) bˈɪstrˈuːn (b i1 s t r uu1 n)
bestrews (v) bˈɪstrˈuːz (b i1 s t r uu1 z)
bestrewed (v) bˈɪstrˈuːd (b i1 s t r uu1 d)
bestrewing (v) bˈɪstrˈuːɪŋ (b i1 s t r uu1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bestrew \Be*strew"\, v. t. [imp. {Bestrewed}; p. p. {Bestrewed},
   {Bestrown} (?); p. pr. & vb. n. {Bestrewing}.]
   To strew or scatter over; to besprinkle. [Spelt also
   {bestrow}.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bestrew
   v 1: cover by strewing

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top