ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bender

B EH1 N D ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bender-, *bender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bender[N] ช่วงของการดื่มอัลกอฮอล์หรือกินยามาก
bender[SL] การดื่มฉลองสุดเหวี่ยง
bender[SL] เกย์, See also: ชายรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benderที่จับเฝือก [การแพทย์]
Bender-Gestalt Testการวาดรูปตามตัวอย่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My uncle Marty drinks. He'll go on a bender for six, eight months.ตอนลุงมาร์ตี้ชั้นเมา เขาจะเข็ดขี้อ่อนขี้ แก่ไป 8 เดือน Good Will Hunting (1997)
Paging Dr. Bender. Dr. Bender, please.เรียก คุณหมอเบนเดอร์ คุณหมอเบนเดอร์ค่ะ The Key and the Clock (2006)
It was a fender bender.รถมันคุ้มกันได้นะ Yeolliji (2006)
Hells, yeah, I feel a bender coming on.เอา จู่ๆ ก็อยากฉลองขึ้นมา Chuck Versus the Wookiee (2007)
Freakin' banana benders.Freakin' banana benders. Sona (2007)
He's been on a bender dexter; i have no idea where he is.เขาหายตัวไปนานแล้ว เด็กซ์เตอร์ ฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
There was a hit-And-Run fender benderนั่นเป็นการชนแล้วหนี Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Then stewart went on a benderแล้วเขาก็ดื่มหนัก The Damage a Man Can Do (2008)
He's probably on a bit of a bender, just sleeping it off somewhere.บางทีเขาคงดื่มหนัก คงเมาหลับที่ไหนสักแห่ง Greatness Achieved (2008)
Paging Dr. Bender.เรียกหมอ เบนเดอมา Killing Your Number (2009)
Wait, you don't remember any of what I told you last night, before you passed out and spent the whole fucking day in bed, sleeping off your bender?เดี๋ยว นายจำเรื่องที่ฉันบอกนายเมื่อคืนไม่ได้เหรอ ก่อนที่จะนายจะหลับไปทั้งวันบนเตียงน่ะ New World in My View (2009)
It's just a little fender bender.แค่อุบัติเหตุเล็กน้อย Remains to Be Seen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างดัดเหล็ก[n.] (chang dat lek) EN: bar bender ; steel bender   

CMU English Pronouncing Dictionary
BENDER    B EH1 N D ER0
BENDERS    B EH1 N D ER0 Z
BENDER'S    B EH1 N D ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オスメス変換[オスメスへんかん, osumesu henkan] (n) {comp} gender bender [Add to Longdo]
ベンダー;ベンダ[, benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor [Add to Longdo]
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bender \Bend"er\, n.
   1. One who, or that which, bends.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument used for bending.
    [1913 Webster]
 
   3. A drunken spree. [Low, U. S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   4. A sixpence. [Slang, Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bender
   n 1: a tool for bending; "he used pliers as a bender"
   2: revelry in drinking; a merry drinking party [syn: {carouse},
     {carousal}, {bender}, {toot}, {booze-up}]
   3: a pitch of a baseball that is thrown with spin so that its
     path curves as it approaches the batter [syn: {curve}, {curve
     ball}, {breaking ball}, {bender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top