ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belabour

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belabour-, *belabour*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belabour[VT] พูดมากหรือตอกย้ำเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belabour    (v) bˈɪlˈɛɪbər (b i1 l ei1 b @ r)
belabours    (v) bˈɪlˈɛɪbəz (b i1 l ei1 b @ z)
belaboured    (v) bˈɪlˈɛɪbəd (b i1 l ei1 b @ d)
belabouring    (v) bˈɪlˈɛɪbərɪŋ (b i1 l ei1 b @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belabour
   v 1: to work at or to absurd length; "belabor the obvious" [syn:
      {belabor}, {belabour}]
   2: beat soundly [syn: {belabour}, {belabor}]
   3: attack verbally with harsh criticism; "She was belabored by
     her fellow students" [syn: {belabor}, {belabour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top