Search result for

beer

(102 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beer-, *beer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beer[N] เบียร์
beery[ADJ] กลิ่นเบียร์
beer gut[SL] ท้องใหญ่, See also: พุงโต
beer belly[SL] ท้องใหญ่, See also: พุงโต
beer monster[SL] คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก (มักหมายถึงคนที่ยังหนุ่ม), See also: ปีศาจสุรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
root beern. เบียร์ที่ผสมน้ำสกัดจากรากเปลือกไม้และพืชลำต้นอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
beer(n) เบียร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beerเบียร์ [TU Subject Heading]
Beerเบียร์ [การแพทย์]
Beer Concentrateเบียร์เข้มข้น [การแพทย์]
Beer industryอุตสาหกรรมเบียร์ [TU Subject Heading]
Beer Sluge, Waste Liquidกากตะกอนเบียร์ [การแพทย์]
Beer's Lawกฎของเบียร์ [การแพทย์]
Beer-Brownสีน้ำตาลปนเหลืองอมเขียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're buying that beer hall of hers?นายซื้อร้านเบียร์นั่นจากเธอ Chuck in Real Life (2008)
Can't come between a man and his beer money.อย่าเข้ามาระหว่างคนที่กำลังทำงาน Emancipation (2008)
That's a brilliant idea. I'll take him out for a beer.ความคิดเยี่ยมยอด ฉันจะพาเขาไปดื่มเบียร์ Dying Changes Everything (2008)
- Want a beer?เบียร์หน่อยไหม? Baby and I (2008)
36 bottles of beer on the wall.ขวด 36 ใบ วางอยู่บนกำแพง Baby and I (2008)
35 bottles of beer on the wall.ขวด 35 ใบ วางอยู่บนกำแพง Baby and I (2008)
Then, shall we celebrate these two dads with a beer party?ทำไมเราไม่มาดื่มฉลองให้กับคุณพ่อทั้งสองคนนี้หน่อยล่ะ? Baby and I (2008)
Here's your beer.นี่เบียร์คุณค่ะ The Bank Job (2008)
They trade us for pigs, shoes and beer to a very strange american man.พวกเขาเอาพวกเราไปแลกกับหมู รองเท้าและเบียร์ กับอเมริกันคนหนึ่งที่แปลกมาก ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Come, let's get a cold root beer.มาเถอะ ไปดื่มรูทเบียร์เย็น ๆ กัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Today you have your first beer, and tomorrow we'll circumcise you.วันนี้เราดื่มครั้งแรก และพรุ่งนี้ เราจะขลิบหนังหุ้มปลายของน้องชายหลาน Superhero Movie (2008)
This beer is good.เบียร์ก็เยี่ยมเลย The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beerA beer, please.
beerA cold beer would hit the spot!
beerAhhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.
beerA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
beerAs for me, I prefer beer to whisky.
beerBeer bottles are made of glass.
beerBeer is brewed from malt.
beerBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
beerBuy a bottle of beer at a liquor store.
beerCome on, Joe. Just a glass of beer won't hurt.
beerCould I get one more beer, please?
beerCould I have another glass of beer?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียร์[N] beer, See also: ale, Syn. เบียร์สด, Example: เบียร์นี้จืดชืดเหลือเกิน, Thai definition: น้ำเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์เบียร์[n. exp.] (bā bīa) EN: bar ; beer bar   FR: bar [m] ; bar à bière [m]
เบียร์[n.] (bīa) EN: beer ; ale   FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์อาชา[TM] (Bīa Āchā) EN: Archa Beer   
เบียร์อาซาฮี[TM] (Bīa Āsāhī) EN: Asahi Beer   
เบียร์เบลเยียม[n. exp.] (bīa Belyīem) EN: Belgian beer   FR: bière belge [f]
เบียร์ช้าง[TM] (Bīa Chāng) EN: Chang beer   FR: bière Chang [f]
เบียร์เชียร์ [TM] (Bīa Chīa) EN: Cheers Beer   
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer   FR: bière foncée [f] ; stout [m]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEER    B IH1 R
BEERS    B IH1 R Z
BEERY    B IH1 R IY0
BEER'S    B IH1 R Z
BEERMAN    B IH1 R M AH0 N
BEERS'S    B IH1 R Z AH0 Z
BEERBOWER    B IH1 R B OW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beer    (n) (b i@1 r)
beers    (n) (b i@1 z)
beery    (j) (b i@1 r ii)
beerier    (j) (b i@1 r i@ r)
beeriest    (j) (b i@1 r i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Himbeere(n) |die, pl. Himbeeren| ลูกราสเบอร์รี่
Erdbeere(n) |die, pl. Erdbeeren| ลูกสตรอเบอร์รี่
Heidelbeere(n) |die, pl. Heidelbeeren| ลูกบลูเบอร์รี่
Johannisbeere(n) |die, pl. Johannisbeeren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่ง ขนาดเล็กจิ๋วมีสีแดง, ดำ, หรือใส ทานได้มีรสเปรี้ยว
Image:
Stachelbeere(n) |die, pl. Stachelberren| ผลเบอร์รี่ชนิดหนึ่งที่ต้นมีหนามมาก ผลมีสีเขียวหรือเหลืองอ่อน
schwarze Johannisbeere(n) |die, pl. schwarze Johannisbeeren| แบล็คเคอร์แรนท์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beerdigung {f} | Beerdigungen {pl}interment | interments [Add to Longdo]
Beerdigung {f}; Begräbnis {n}funeral [Add to Longdo]
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses [Add to Longdo]
Beere {f} | Beeren {pl}berry | berries [Add to Longdo]
Beerenobst {n}soft fruit [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Bierdeckel {m}; Bierfilz {m}beer mat; (beer) coaster [Am.] [Add to Longdo]
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board [Add to Longdo]
Bierfass {n} | Bierfässer {pl}beer barrel | beer barrels [Add to Longdo]
Biergarten {m}beer garden [Add to Longdo]
Bierglas {n} | Biergläser {pl} | hohes Bierglasbeer glass | beer glasses | beer schooner [Add to Longdo]
Bierhumpen {m}beer stein [Add to Longdo]
Bierkrug {m} | Bierkrüge {pl}beer mug | beer mugs [Add to Longdo]
Bieruntersetzer {m}; Bierdeckel {m}; Bierfilzl {n}beer mat [Add to Longdo]
Bierzelt {n}beer tent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd. [Add to Longdo]
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P) [Add to Longdo]
ドライビール[, doraibi-ru] (n) dry beer [Add to Longdo]
ドラフトビール[, dorafutobi-ru] (n) draft beer; draught beer [Add to Longdo]
ビール券[ビールけん, bi-ru ken] (n) beer coupon [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] (n) beer bottle [Add to Longdo]
ビアガーデン(P);ビヤガーデン[, biaga-den (P); biyaga-den] (n) beer-garden; (P) [Add to Longdo]
ビター[, bita-] (adj-na) (1) bitter (flavor); (n) (2) bitter (type of beer) [Add to Longdo]
ビヤスタンド[, biyasutando] (n) beer stand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pí, ㄆㄧˊ, ] beer [Add to Longdo]
啤酒[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] beer [Add to Longdo]
将军肚子[jiāng jūn dù zi, ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄉㄨˋ ㄗ˙, / ] beer belly (complimentary) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beer \Beer\, n. [OE. beor, ber, AS. be['o]r; akin to Fries.
   biar, Icel. bj?rr, OHG. bior, D. & G. bier, and possibly E.
   brew. [root]93, See {Brew}.]
   1. A fermented liquor made from any malted grain, but
    commonly from barley malt, with hops or some other
    substance to impart a bitter flavor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Beer has different names, as {small beer}, {ale},
      {porter}, {brown stout}, {lager beer}, according to its
      strength, or other qualities. See {Ale}.
      [1913 Webster]
 
   2. A fermented extract of the roots and other parts of
    various plants, as spruce, ginger, sassafras, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Small beer}, weak beer; (fig.) insignificant matters. "To
    suckle fools, and chronicle small beer." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beer
   n 1: a general name for alcoholic beverages made by fermenting a
      cereal (or mixture of cereals) flavored with hops

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 beer [ber]
   abutment
   bear
   boar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top