ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bed and board

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bed and board-, *bed and board*, bed and boar
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bed and board มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bed and board*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bed and boardการหย่าโดยยังอยู่กินด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Board \Board\ (b[=o]rd), n. [OE. bord, AS. bord board,
   shipboard; akin to bred plank, Icel. bor[eth] board, side of
   a ship, Goth. f[=o]tu-baurd footstool, D. bord board, G.
   brett, bort. See def. 8. [root]92.]
   1. A piece of timber sawed thin, and of considerable length
    and breadth as compared with the thickness, -- used for
    building, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: When sawed thick, as over one and a half or two inches,
      it is usually called a plank.
      [1913 Webster]
 
   2. A table to put food upon.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term board answers to the modern table, but it was
      often movable, and placed on trestles. --Halliwell.
      [1913 Webster]
 
         Fruit of all kinds . . .
         She gathers, tribute large, and on the board
         Heaps with unsparing hand.     --Milton.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: What is served on a table as food; stated meals;
    provision; entertainment; -- usually as furnished for pay;
    as, to work for one's board; the price of board.
    [1913 Webster]
 
   4. A table at which a council or court is held. Hence: A
    council, convened for business, or any authorized assembly
    or meeting, public or private; a number of persons
    appointed or elected to sit in council for the management
    or direction of some public or private business or trust;
    as, the Board of Admiralty; a board of trade; a board of
    directors, trustees, commissioners, etc.
    [1913 Webster]
 
       Both better acquainted with affairs than any other
       who sat then at that board.      --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       We may judge from their letters to the board.
                          --Porteus.
    [1913 Webster]
 
   5. A square or oblong piece of thin wood or other material
    used for some special purpose, as, a molding board; a
    board or surface painted or arranged for a game; as, a
    chessboard; a backgammon board.
    [1913 Webster]
 
   6. Paper made thick and stiff like a board, for book covers,
    etc.; pasteboard; as, to bind a book in boards.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The stage in a theater; as, to go upon the boards, to
    enter upon the theatrical profession.
    [1913 Webster]
 
   8. [In this use originally perh. a different word meaning
    border, margin; cf. D. boord, G. bord, shipboard, and G.
    borte trimming; also F. bord (fr. G.) the side of a ship.
    Cf. {Border}.] The border or side of anything. (Naut.)
    (a) The side of a ship. "Now board to board the rival
      vessels row." --Dryden. See {On board}, below.
    (b) The stretch which a ship makes in one tack.
      [1913 Webster]
 
   Note: Board is much used adjectively or as the last part of a
      compound; as, fir board, clapboard, floor board,
      shipboard, sideboard, ironing board, chessboard,
      cardboard, pasteboard, seaboard; board measure.
      [1913 Webster]
 
   {The American Board}, a shortened form of "The American Board
    of Commissioners for Foreign Missions" (the foreign
    missionary society of the American Congregational
    churches).
 
   {Bed and board}. See under {Bed}.
 
   {Board and board} (Naut.), side by side.
 
   {Board of control}, six privy councilors formerly appointed
    to superintend the affairs of the British East Indies.
    --Stormonth.
 
   {Board rule}, a figured scale for finding without calculation
    the number of square feet in a board. --Haldeman.
 
   {Board of trade}, in England, a committee of the privy
    council appointed to superintend matters relating to
    trade. In the United States, a body of men appointed for
    the advancement and protection of their business
    interests; a chamber of commerce.
 
   {Board wages}.
    (a) Food and lodging supplied as compensation for
      services; as, to work hard, and get only board wages.
    (b) Money wages which are barely sufficient to buy food
      and lodging.
    (c) A separate or special allowance of wages for the
      procurement of food, or food and lodging. --Dryden.
 
   {By the board}, over the board, or side. "The mast went by
    the board." --Totten. Hence (Fig.),
 
   {To go by the board}, to suffer complete destruction or
    overthrow.
 
   {To enter on the boards}, to have one's name inscribed on a
    board or tablet in a college as a student. [Cambridge,
    England.] "Having been entered on the boards of Trinity
    college." --Hallam.
 
   {To make a good board} (Naut.), to sail in a straight line
    when close-hauled; to lose little to leeward.
 
   {To make short boards}, to tack frequently.
 
   {On board}.
    (a) On shipboard; in a ship or a boat; on board of; as, I
      came on board early; to be on board ship.
    (b) In or into a railway car or train. [Colloq. U. S.]
 
   {Returning board}, a board empowered to canvass and make an
    official statement of the votes cast at an election.
    [U.S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top