ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bebe

B IY1 B IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bebe-, *bebe*
Possible hiragana form: べべ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why it was so clean when Bebe stole it.นั่นอธิบายว่าทำไมมันถึงสะอาดนักตอนที่เบเบ้ขโมยมัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Guess what, uh, kind of pick Bebe said Gino uses.ให้ทายว่า เอ่อ เบเบ้บอกว่าจีโน่ใช้อะไรเป็นปิ๊ก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Lucas used to he'll bebe so sweet.เคเลบ ลูคัสเคยเป็น คนที่อ่อนหวาน Kingdom of the Blind (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กอ่อน[n.] (dek-øn) EN: new-born baby ; baby ; infant   FR: bébé [m] ; nourisson [m]
เด็กทารก[n.] (dek thārok) EN: infant   FR: bébé [m] ; nourrisson [m] ; enfant en bas âge [m]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ให้ผลดี[v. exp.] (hai phon dī) EN: be fruitful ; be bebeficial   
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
ลูกแมวน้ำ[n. exp.] (lūk maēonām) FR: bébé phoque [m] ; blanchon [m] (Québ.)
ลูกอ่อน[n.] (lūk øn) EN: baby ; infant   FR: bébé [m] ; nouveau-né [m] ; nourisson [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé

CMU English Pronouncing Dictionary
BEBE B IY1 B IY0
BEBEE B EH1 B IY0
BEBER B IY1 B ER0
BEBE'S B IY1 B IY0 Z
BEBEAR B AH0 B IH1 R
BEBEAU B IH0 B OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Bebear (n) bˈiːbɛəʳr (b ii1 b e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beben | bebend | bebt | bebteto quake; to tremor | quaking | quakes | quaked [Add to Longdo]
bebend; furchtsam; zitternd; zittrig {adj}tremulous [Add to Longdo]
bebendquaky [Add to Longdo]
bebend {adv}quiveringly [Add to Longdo]
bebend {adv}tremulously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベベルギヤ[, beberugiya] (n) bevel gear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top