Search result for

be still

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be still-, *be still*
Some results are hidden.
configure
Language
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be still my dog of war!นิ่งก่อน นักรบแห่งข้า The Road Warrior (1981)
Although the Czar did not survive, one daughter may be still aliveพระเจ้าซาร์ไม่มีชีวิตรอด หนึ่งในลูกสาวอาจยังคงอยู่ Anastasia (1997)
Be still Our guest is still with usอยู่นิ่งๆ แขกเรายังอยู่ Spirited Away (2001)
What drives me crazy is, in the future I'll be still here, and you'll be still unemployed.แล้วที่ทำให้ชั้นเป็นบ้าก็คือ ในอนาคตชั้นจะยังอยู่ที่นี่ คุณก็จะยังว่างงาน Sad Movie (2005)
It's a shortwave radio channel. It might be still working.ผ่านวิทยุคลื่นสั้น ของกลาโหม น่าจะยังใช้ได้ Transformers (2007)
Be still now. Be still.อยู่นิ่งๆ สิว่ะ นิ่งๆ Vacancy (2007)
I think he might be still alive. Maybe trying to get out.ฉันคิดว่าเค้าคงยังมีชีวิตอยู่ บางทีกำลังพยายามหนี War (2007)
If you wear it for 10 years, it'll be still elegant just like you just bought it.แม้ว่าคุณจะใส่มันมา 10 ปี แต่มันก็ยังดีเลิศเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อ Episode #1.3 (2009)
She must be still inside.เธอน่าจะยังอยุ่ข้างใน Episode #3.3 (2009)
She was alive? It never occurred to me they might be still out there, somewhere alive.เธอยังมีชีวิตอยู่รึ? มันไม่เคยเกิดขึ้นกับผม มาก่อนที่ได้รู้ว่า Slight of Hand (2010)
Lauryn Ward is still alive, which means the other victims may very well be still alive, too.ลอรีน วอร์ด ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งหมายถึงเหยื่อรายอื่น ก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ เช่นเดียวกัน Slight of Hand (2010)
"though the heart be still as lovingแต่หัวใจยังคงเต็มเปี่้ยม ไปด้วยความรััก Revelation Zero: Part 1 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be stillBetter be still single than ill married.
be stillHear and see and be still.
be stillHe is said to be still in Paris.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองความเป็นโสด(v) be still an unmarried person, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. แต่งงาน, มีคู่ครอง, Example: จะอย่างไรก็ตาม เธอยังคงครองความเป็นโสดมาถึงทุกวันนี้, Thai Definition: ไม่ยอมแต่งงานมีคู่ครอง แม้อายุจะล่วงไปมากแล้ว
ครองความสาว(v) be still an unmarried woman, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. เสียสาว, Example: ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าสาวๆ ในเมืองสมัยนี้จะสามารถครองความสาวไปได้จนถึงวันแต่งงานหรือเปล่า, Thai Definition: ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใคร
เมาค้าง(v) hang, See also: be still drunk, Syn. แฮงค์, Example: หล่อนดื่มเหล้าไปมากจนเกิดอาการเมาค้างไปทำงานไม่ได้, Thai Definition: อาการมึนเมาสุรา ซึ่งตกค้างมาจากคืนก่อน
นิ่งดูดาย(v) sit by, See also: be still, be silent, be indifferent, Syn. เพิกเฉย, Ant. กระตือรือร้น, เอาใจใส่, Example: ใครมีหน้าที่อะไรก็อย่านิ่งดูดายปล่อยไว้ ขอให้ร่วมมือกันมากๆ
เฉย(v) be still, See also: be indifferent, be silent, keep one's peace, be apathetic, be unconcerned, Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส, Ant. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น, Example: แม่เฉยจนพ่อแปลกใจ
ขนอบ(v) be still, See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet, Syn. นิ่ง
ไม่แยแส(v) be still, See also: be indifferent, be silent, keep one's peace, be apathetic, be unconcerned, Syn. เฉยเมย, ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, Example: หัวหน้าพรรคไม่แยแสพฤติกรรมของลูกพรรค, Thai Definition: ไม่เอาธุระด้วยหรือไม่เกี่ยวข้องด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยเมย[choēimoēi] (v) EN: be still
ไม่แยแส[mai yaēsaē] (v, exp) EN: be still
เงียบ[ngīep] (v) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet
เงียบงัน[ngīep-ngan] (v) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless
นิ่ง[ning] (x) EN: be still !  FR: restez tranquille(s) !

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1, vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top