ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be moderate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be moderate-, *be moderate*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be moderateDon't go to extremes. To be moderate is important in anything.
be moderateTry to be moderate in drinking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมกะลาหัว[V] be modest, See also: be moderate, be humble, know one's place, Syn. เจียมตัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว
สมราคา[V] be reasonable, See also: be moderate, be inexpensive, be fair, be cheap, Example: คุณภาพของกล้องสมราคา 80,000 บาท, Thai definition: มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し控える[さしひかえる, sashihikaeru] (v1,vt) to be moderate; to not do too much; (P) [Add to Longdo]
節する[せっする, sessuru] (vs-s) to be moderate of; to save; to curtail [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top