ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be immense

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be immense-, *be immense*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา be immense มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *be immense*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well obviously, if Scofield were, to be able to pull off this plot of another breakout, the public embarassment will be immensed to the Bureau.มันเห็นได้ชัดเลยว่า สกอฟีลด์สามารถที่จะแหกคุกอีกครั้ง แล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้ง Prison Break: The Final Break (2009)
And the collateral... it'll be immense.และผลที่ตามมา... จะเหลือคณานับ Two Minutes to Midnight (2010)
of your witness... could be immensely valuable.แต่ความคิดเรื่องพยานของคุณ จะมีคุณค่ามากมาย Harvey Dent (2014)
I have immense respect for you, Hank.Ich habe immensen Respekt vor dir, Hank. Raw (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่[V] be big, See also: be large, be grand, be huge, be great, be enormous, be immense, be massive, be vast, Ant. เล็ก, กระจิริด, จิ๋ว, Example: บ้านใหม่ของเขาใหญ่มาก ใช้งบในการสร้างเกือบสิบล้าน, Thai definition: มีขนาดโต (ใช้ประกอบจำนวนหรือขนาด)
ว้าง[V] be spacious, See also: be empty, be vast, be immense, Syn. เปล่าว่าง, ว้างเวิ้ง, โล่ง
เวิ้งว้าง[V] be vast, See also: be wide, be open, be immense, be extensive, Example: แม่น้ำยามค่ำดูเวิ้งว้างทำให้ความคิดถึงชายผู้เป็นที่รักเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: โล่งกว้างทำให้ว้าเหว่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวิ้งว้าง[v.] (woēngwāng) EN: be vast ; be wide ; be open ; be immense ; be extensive   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得意洋洋[dé yì yáng yáng, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ, ] joyfully satisfied; to be immensely proud of oneself; proudly; an air of complacency, #35,129 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top