หรือคุณหมายถึง baßet?
Search result for

basset

(21 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basset-, *basset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basset[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset hound
basset hound[N] สุนัขพันธุ์หนึ่ง ขาสั้น ลำตัวและหูยาว, Syn. basset

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He said let's have some fun and take out the dam. Basset hound.เขาบอกว่าตรงนี้กำลังสนุก ไปพังเขื่อนกันเร็ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Basset hound.เหมือนหมา The Scarlet Letter (2009)
I could care less about his bassets.ฉันสามารถแคร์นิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของเขานะ Double Identity (2010)
Five hundred bucks, baby. A blonde lady with a big fat basset hound.ห้าร้ายเหรียญจ้ะ ที่รัก จากผู้หญิงผมบลอนด์เลี้ยงหมาหูยาวตัวเขื่อง Seven Psychopaths (2012)
I'm on the bend, Bassett Creek Road.ฉันอยู่ที่ทางโค้ง ถนนบาสเซ็ตท์ ครีก It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
You'll work with a basset hound in a birthday hat if that's what I tell you to do.แกทำงานกับหมาบาสเซ็ทฮาวด์ ในหมวกวันเกิด ถ้านั่นเป็นสิ่งที่ฉันบอกใ้ห้แกทำ Going Under (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSET    B AE1 S AH0 T
BASSETT    B AE1 S EH0 T
BASSETTE    B AH0 S EH1 T
BASSETTI    B AA0 S EH1 T IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachshund {m} | Dachshunde {pl}basset | bassets [Add to Longdo]
Basseterre (Hauptstadt von St. Kitts und Nevis)Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バセットハウンド[, basettohaundo] (n) basset hound [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴斯特尔[Bā sī tè ěr, ㄅㄚ ㄙ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Basseterre (capital of Saint Kitts and Nevis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\ (b[a^]s"s[e^]t or b[a^]s*s[e^]t"), n. [F.
   bassette, fr. It. bassetta. Cf. {Basso}.]
   A game at cards, resembling the modern faro, said to have
   been invented at Venice.
   [1913 Webster]
 
      Some dress, some dance, some play, not to forget
      Your piquet parties, and your dear basset. --Rowe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\ (b[a^]s"s[e^]t), a. [Cf. OF. basset somewhat
   low, dim. of bas low.] (Geol.)
   Inclined upward; as, the basset edge of strata. --Lyell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\, n. (Geol.)
   The edge of a geological stratum at the surface of the
   ground; the outcrop.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basset \Bas"set\, v. i. [imp. & p. p. {Basseted}; p. pr. & vb.
   n. {Basseting}.] (Geol.)
   To incline upward so as to appear at the surface; to crop
   out; as, a vein of coal bassets.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basset
   n 1: smooth-haired breed of hound with short legs and long ears
      [syn: {basset}, {basset hound}]
   v 1: appear at the surface; "A seam of coal bassets" [syn:
      {basset}, {crop out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top