ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bashfulness

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bashfulness-, *bashfulness*, bashfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashfulness[N] ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

English-Thai: Nontri Dictionary
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness, #44,763 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n,vs) bashfulness before strangers [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]
羞恥[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bashfulness \Bash"ful*ness\, n.
   The quality of being bashful.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Bashfulness}, {Modesty}, {Diffidence}, {Shyness}.
 
   Usage: Modesty arises from a low estimate of ourselves;
      bashfulness is an abashment or agitation of the
      spirits at coming into contact with others; diffidence
      is produced by an undue degree of self-distrust;
      shyness usually arises from an excessive
      self-consciousness, and a painful impression that
      every one is looking at us. Modesty of deportment is
      becoming in all; bashfulness often gives rise to
      mistakes and blundering; diffidence in society
      frequently makes a man a burden to himself; shyness
      usually produces a reserve or distance which is often
      mistaken for haughtiness.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bashfulness
   n 1: feeling embarrassed due to modesty [syn: {abashment},
      {bashfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top