ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baritone

B EH1 R AH0 T OW2 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baritone-, *baritone*
Possible hiragana form: ばりとね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baritone[N] น้ำเสียงร้องของผู้ชาย, Syn. brass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baritone(บาร์'ริโทน) n. เสียงทุ้มของนักร้องชาย,นักร้องที่มีเสียงดังกล่าว,เครื่องดนตรีขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย trumpet. adj. เกี่ยวกับ baritone

English-Thai: Nontri Dictionary
baritone(n) เสียงนักร้องชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard this one time, this kid went into that office... a baritone and came out a soprano.กูเคยได้ยินครั้งหนึ่ง มีเด็กเข้าไปในนี้ มีเสียงร้องโซปราโน่ออกมาหว่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น Acafellas (2009)
I'm a baritone at my gospel choir at First Presbyterian.ผมเป็นคนร้องเสียงทุ้มใน คณะประสานเสียงที่โบสถ์เฟิร์ส เพรสไบทีเรียน The Story of the 50 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARITONE B EH1 R AH0 T OW2 N
BARITONES B EH1 R AH0 T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baritone (n) bˈærɪtoun (b a1 r i t ou n)
baritones (n) bˈærɪtounz (b a1 r i t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男中音[nán zhōng yīn, ㄋㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄣ, ] baritone, #69,987 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bariton {m} [mus.] | Baritone {pl}baritone | baritones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリトン[, bariton] (n) baritone; barytone; (P) [Add to Longdo]
バリトンサクソフォン;バリトンサキソホン[, baritonsakusofon ; baritonsakisohon] (n) baritone saxophone [Add to Longdo]
バリトンサックス[, baritonsakkusu] (n) baritone sax [Add to Longdo]
中音[ちゅうおん, chuuon] (n) (1) mediant (music); (2) baritone; contralto; (3) medium tone; medium pitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baritone \Bar"i*tone\, a. & n.
   See {Barytone}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barytone \Bar"y*tone\, Baritone \Bar"i*tone\, a. [Gr.
   bary`tonos; bary`s heavy + to`nos tone.]
   1. (Mus.) Grave and deep, as a kind of male voice.
    [1913 Webster]
 
   2. (Greek Gram.) Not marked with an accent on the last
    syllable, the grave accent being understood.
    [1913 Webster] Barytone

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barytone \Bar"y*tone\, Baritone \Bar"i*tone\, n. [F. baryton:
   cf. It. baritono.]
   1. (Mus.)
    (a) A male voice, the compass of which partakes of the
      common bass and the tenor, but which does not descend
      as low as the one, nor rise as high as the other.
    (b) A person having a voice of such range.
    (c) The viola di gamba, now entirely disused.
      [1913 Webster]
 
   2. (Greek Gram.) A word which has no accent marked on the
    last syllable, the grave accent being understood.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baritone
   adj 1: lower in range than tenor and higher than bass; "a
       baritone voice"; "baritone oboe"
   n 1: a male singer [syn: {baritone}, {barytone}]
   2: the second lowest adult male singing voice [syn: {baritone},
     {baritone voice}]
   3: the second lowest brass wind instrument [syn: {baritone},
     {baritone horn}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Baritone /baːriːtɔnə/ 
  baritones

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top