ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ball up

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ball up-, *ball up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball up[PHRV] ทำหรือ โยน (บางสิ่ง) เป็นลูกบอล
ball up[PHRV] ทำให้เสีย (คำสแลงต้องห้าม), See also: ทำลาย, Syn. mess up

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It hits the bar, it bounds out to Munez, and in one swoop, a ball up front to Harris, a superb dip and volley over Lehmann.บอลชนคาน, แล้วกระดอนมาทางมูเนซ ก่อนที่จะโยนยาวขึ้นไปให้แฮริส ชิฟท์ข้ามศรีษะเลห์มันเข้าประตูไปอย่างสุดสวย Goal II: Living the Dream (2007)
They squeeze out the filter,then ball up the surrounding paper.พวกเขาจะดึงก้นกรองออก แล้วขยำกระดาษห่อให้เป็นก้อน Roadkill (2009)
And also a mirror ball up therec.bg_transparentและก็ลูกบอลแก้วข้างบนด้วย/c.bg_transparent Episode #1.7 (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ball up
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top