ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badge

B AE1 JH   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badge-, *badge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badge[N] เข็ม, See also: เครื่องหมาย, Syn. token, emblem
badge[VT] ติดเข็ม, See also: ติดเครื่องหมาย
badger[N] สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
badger[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. pester
badger into[PHRV] รบเร้าให้, See also: รบเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag

English-Thai: Nontri Dictionary
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badges?ขอดูตรา Jason Bourne (2016)
Get a Hynkel badge! A Hynkel badge!เข็มกลัด เฮนเคิลครับ The Great Dictator (1940)
But, uh, don't I get a badge or something?แต่เอ่อฉันจึงไม่ได้รับป้ายหรือ อะไร? Pinocchio (1940)
Or because it would have meant bullying and badgering a helpless old man.หรือเพราะมันจะมีความหมายและการข่มขู่รบกวนคนเก่าทำอะไรไม่ถูก 12 Angry Men (1957)
Your badge represents the regiment and the regiment represents all of us.ป้ายของคุณหมายถึงทหาร และทหารหมายถึงพวกเราทุก คน คุณฉันทั้งหมดของเราได้ที่นี่ใน วันนี้ How I Won the War (1967)
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า How I Won the War (1967)
Take that badge.เอาตราไป Blazing Saddles (1974)
Be ready to attack Rock Ridge at noon tomorrow. Here's your badge.เตรียมบุกร็อคริดจ์ พรุ่งนี้เที่ยง นี่ตรา Blazing Saddles (1974)
We don't need no stinkin' badges!เราไม่เอาตราเห่ยๆ นี่หรอก Blazing Saddles (1974)
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น Jaws (1975)
Only I've got a bronze badge to say I'm one of the good guys.เพียง แต่ฉันเป็นเหรียญทองแดง ที่จะบอกว่า ฉันเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ดี Mad Max (1979)
Doesn't sit well with that badge.ไม่ได้นั่งรวมกับป้ายนั้น First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badgeA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
badgeA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
badgeEach boy student has a school badge on his cap.
badgeEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหนบ[N] clasp, See also: badge, insignia, Example: แม่ซื้อแหนบติดเสื้ออันใหม่มาให้พ่อ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับติดปากกระเป๋าเสื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger   FR: blaireau [m]
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia   FR: badge [m]
หมาหริ่ง[n.] (māring) EN: Large-toothed Ferret Badger   
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: badger   FR: blaireau [m]
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: Hog Badger   
แหนบ[n.] (naēp) EN: clasp ; badge ; insignia   FR: badge [m]
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī baētjoē) EN: honey badger   FR: Sibia de Blyth
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest   FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGE    B AE1 JH
BADGER    B AE1 JH ER0
BADGES    B AE1 JH AH0 Z
BADGERS    B AE1 JH ER0 Z
BADGETT    B AE1 JH IH2 T
BADGER'S    B AE1 JH ER0 Z
BADGERED    B AE1 JH ER0 D
BADGERING    B AE1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badge    (n) bˈæʤ (b a1 jh)
badger    (v) bˈæʤər (b a1 jh @ r)
badges    (n) bˈæʤɪz (b a1 jh i z)
badgers    (v) bˈæʤəz (b a1 jh @ z)
badgered    (v) bˈæʤəd (b a1 jh @ d)
badgering    (v) bˈæʤərɪŋ (b a1 jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #11,899 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] badger, #19,668 [Add to Longdo]
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, ] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader), #46,447 [Add to Longdo]
证章[zhèng zhāng, ㄓㄥˋ ㄓㄤ, / ] badge, #76,977 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] Badger-like wild animal, #294,869 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] badger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisleser {m}badge reader [Add to Longdo]
Dienstmarke {f}badge of office [Add to Longdo]
Ehrenzeichen {n}badge of honour [Add to Longdo]
Kennzeichen {n} | Kennzeichen {pl}badge | badges [Add to Longdo]
Rangabzeichen {n}badge of rank [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.

Japanese-English: EDICT Dictionary
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
バッジ[, bajji] (n) badge; (P) [Add to Longdo]
バッジシステム[, bajjishisutemu] (n) BADGE system [Add to Longdo]
バッジテスト[, bajjitesuto] (n) badge test [Add to Longdo]
フィルムバッジ[, firumubajji] (n) film badge [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
会員章[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge [Add to Longdo]
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) [Add to Longdo]
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badge \Badge\ (b[a^]j), n. [LL. bagea, bagia, sign, prob. of
   German origin; cf. AS. be['a]g, be['a]h, bracelet, collar,
   crown, OS. b[=o]g- in comp., AS. b[=u]gan to bow, bend, G.
   biegen. See {Bow} to bend.]
   1. A distinctive mark, token, sign, or cognizance, worn on
    the person; as, the badge of a society; the badge of a
    policeman. "Tax gatherers, recognized by their official
    badges." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Something characteristic; a mark; a token.
    [1913 Webster]
 
       Sweet mercy is nobility's true badge. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A carved ornament on the stern of a vessel,
    containing a window or the representation of one.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badge \Badge\ (b[a^]j), v. t.
   To mark or distinguish with a badge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 badge
   n 1: an emblem (a small piece of plastic or cloth or metal) that
      signifies your status (rank or membership or affiliation
      etc.); "they checked everyone's badge before letting them
      in"
   2: any feature that is regarded as a sign of status (a
     particular power or quality or rank); "wearing a tie was
     regarded as a badge of respectability"
   v 1: put a badge on; "The workers here must be badged"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 badge /badʒ/ 
  badge; identity card

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top