ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bad debt

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad debt-, *bad debt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad debt[N] หนี้เสีย, Syn. debt, loss

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bad debtหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bad debt reserveเงินสำรองหนี้สูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bad debtหนี้สูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name.พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad debtThat company is on the rocks because of bad debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้สูญ[N] bad debt, Example: ลูกหนี้ของเขาตายลง หนี้สินที่มีอยู่กับเขาจึงกลายเป็นหนี้สูญ, Thai definition: หนี้ที่เจ้าหน้าที่ไม่มีทาง ที่จะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีหนี้สูญ[n. exp.] (banchī nī sūn) EN: bad debts   
จำหน่ายหนี้สูญ[v. exp.] (jamnāi nī sūn) EN: write off a bad debt   
การขาดทุนจากหนี้สูญ[n. exp.] (kānkhāt thun jāk nī sūn) EN: bad debt losses   
ค่าเผื่อหนี้สูญ[n. exp.] (khā pheūa nī sūn) EN: allowance for bad debts   
หนี้เสีย[n. exp.] (nī sīa) EN: bad debt ; non-performing loan   
หนี้สูญ[n. exp.] (nīsūn) EN: bad debt   
แทงเป็นหนี้สูญ[v. exp.] (thaēng pen nīsūn) EN: write off a bad debt   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呆帐[dāi zhàng, ㄉㄞ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]
坏账[huài zhàng, ㄏㄨㄞˋ ㄓㄤˋ, / ] bad debt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderungsausfälle {pl} [fin.]bad debt losses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
焦げ付き[こげつき, kogetsuki] (n) a bad debt [Add to Longdo]
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
不良債権[ふりょうさいけん, furyousaiken] (n,adj-no) bad debt [Add to Longdo]
不良貸し付け[ふりょうかしつけ, furyoukashitsuke] (n) bad debts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bad debt
      n 1: a debt that is unlikely to be repaid

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top