Search result for

back to

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -back to-, *back to*
Some results are hidden.
configure
Language
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
back to work agreementข้อตกลงกลับเข้าทำงาน (ของลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Back to Backหลังชนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน Rebecca (1940)
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
We should have stayed away. We should never have come back to Manderley.เราควรจะไปอยู่ที่อื่น เราไม่น่ากลับมาที่แมนเดอเลย์เลย Rebecca (1940)
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Thank heavens you've come back to me!ขอบคุณสวรรค์คุณกลับมาหาฉันเเล้ว Rebecca (1940)
I'll take these things back to the terrace.ฉันจะใช้สิ่งเหล่านี้กลับไปยัง ระเบียง The Old Man and the Sea (1958)
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
# Please come on back to meกรุณามากลับมาให้ฉัน Help! (1965)
The way back to town is only 70 miles.ทางกลับเมืองก็แค่ 70 ไมล์เอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
-Why can't we go back to our outfits?ทําไมเราไม่กลับไปพัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Have to go back to work.- ต้องกลับไปทำงาน The Godfather (1972)
Now that the war is over, this boy, Enzo, they want to repatriate him back to Italy.ตอนนี้ว่าสงครามจะจบ เด็กคนนี้เอ็นโซที่พวกเขาต้องการที่จะส่งกลับให้เขากลับไปยังอิตาลี The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
back toAfter you have read it, give the book back to me.
back toAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
back toAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
back toAs long as we're all just hanging around chatting may I make a suggestion? Get back to work!
back toBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
back toBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
back toBefore long she will come back to the stage.
back toBring it back to me.
back toBut still they lead me back to
back toCan't go back; no place to go back to.
back toCarry me back to old Virginia.
back toCarry there books back to the bookshelf.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันหลัง[han lang] (v, exp) EN: turn one's back towards  FR: tourner le dos
หัวชนกำแพง[hūa chon kamphaēng] (n, exp) EN: with one's back to the wall  FR: le dos au mur
หวนคืน[huan kheūn] (v, exp) EN: return ; come back to
กลับคืน[klapkheūn] (v) EN: go back ; return to ; back to

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャリーバック[kyari-bakku] (n) (1) large bag with handles; carry bag; (2) small case with wheels; (3) bringing the ball back to one's own position (rugby) (wasei [Add to Longdo]
バックトス[bakkutosu] (n) back toss [Add to Longdo]
レスアンカー[resuanka-] (n) { comp } (See レス) link back to discussion group, bulletin board, etc. posting (wasei [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) { Buddh } 16, 800, 000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84, 000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競饅頭[おしくらまんじゅう, oshikuramanjuu] (n) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
帰りなんいざ[かえりなんいざ, kaerinan'iza] (exp) (arch) (See 帰去来) Come away home! (expression suggesting quitting one's job and moving back to one's hometown) [Add to Longdo]
帰去来[ききょらい, kikyorai] (n) (arch) (See 帰りなんいざ) quitting one's job and moving back to one's hometown [Add to Longdo]
帰朝[きちょう, kichou] (n, vs) returning from abroad; coming back to one's country (Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
折り返し[おりかえし, orikaeshi] BTB, Back To Back [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top