ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bacillus

B AH0 S IH1 L AH0 S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bacillus-, *bacillus*, bacillu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacillus[N] แบ็กทีเรียบาซิลลัส, Syn. bacteria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียรูปท่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
bacillusบาซิลลัส, แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bacillus Calmette Guerin Vaccineวัคซีนป้องกันวัณโรค,วัคซีนบีซีจี [การแพทย์]
Bacillus Cereusบาซิลลัสเซรีอัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัสซีรีอุส [การแพทย์]
Bacillus sphaericusบาซิลลัส สฟีริคัส [TU Subject Heading]
Bacillus Thuringiensisบาซิลลัสเธอรินจิเอนซิส [การแพทย์]
Bacillus, Acid-Fastแบคทีเรียชนิดย้อมติดสีทนกรด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาซิลลัส[N] bacillus, Thai definition: แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACILLUS B AH0 S IH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacillus (n) bˈəsˈɪləs (b @1 s i1 l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] bacillus (any rod-shaped bacteria), #10,869 [Add to Longdo]
枯草杆菌[kū cǎo gǎn jùn, ㄎㄨ ㄘㄠˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣˋ, / ] Bacillus subtilis, #85,348 [Add to Longdo]
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, / ] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bacillus {m} [med.]bacillus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
チフス菌[チフスきん, chifusu kin] (n) typhoid bacillus [Add to Longdo]
バクテリア(P);バクテリヤ[, bakuteria (P); bakuteriya] (n) (See 細菌) bacteria; bacillus; germ; (P) [Add to Longdo]
バチルス[, bachirusu] (n,adj-no) bacillus (ger [Add to Longdo]
パラチフス菌[パラチフスきん, parachifusu kin] (n) paratyphoid bacillus [Add to Longdo]
ビヒズス[, bihizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ビフィズス[, bifizusu] (n) (abbr) Lactobacillus bifidus; (P) [Add to Longdo]
ビフィズス菌[ビフィズスきん, bifizusu kin] (n) Lactobacillus bifidus [Add to Longdo]
ペスト菌[ペストきん, pesuto kin] (n) plague bacillus (Yersinia pestis, formerly pasteurella pestis) [Add to Longdo]
ボツリヌス[, botsurinusu] (n) botulinus (bacillus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacillus \Ba*cil"lus\, n.; pl. {Bacilli}. [NL., for L. bacillum.
   See {Bacillari[ae]}.] (Biol.)
   A variety of bacterium; a microscopic, rod-shaped vegetable
   organism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacillus
   n 1: aerobic rod-shaped spore-producing bacterium; often
      occurring in chainlike formations; found primarily in soil
      [syn: {bacillus}, {B}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top