ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aura

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aura-, *aura*
Possible hiragana form: あうら
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-There's an aura of goodness around you.คุณมีความดีอยู่รอบ ๆ ตัว Oh, God! (1977)
No. No, don't! Stop cleansing my aura.ไม่นะ อย่า หยุดนวดฉันเดี๋ยวนี้ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Just leave my aura alone, okay?อย่างมายุ่งกับฉัน ได้มั้ย The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Your aura is weakening.อยู่สิ ผมทิ้งไว้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Subtitles by Auraคำบรรยายโดย Aura Princess Mononoke (1997)
Your aura is pulsing, dear.เธอพร้อมหรือยังจ๊ะ ที่รัก.. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Do you know you have a special aura?แกรู้หรือป่าว ว่าแกมีรัศมีแรงกล้า Kung Fu Hustle (2004)
Only the world's top killer has such an aura.คงมีแต่สุดยอดนักฆ่าในอดีต ถึงจะมีอานุภาพขนาดนี้ Kung Fu Hustle (2004)
You always had a part of you that was distant and hard to approach and a defensive auraตลอดเวลา คุณเหมือนอยู่ห่างไกล ยากที่จะเข้าไปไกล้ชิด ...เหมือนมีม่านแสงกั้นอยู่ Be with You (2004)
It seems like you've changed. Aura maybe?ฮานาซาวะ รูอิ ไม่เคยทำเรื่องแบบนั้น A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
'Cause seriously, that's like the darkest aura I've ever seen.เพราะว่า จริงๆ นะ นี่เป็น พลังมืดขั้นสูงสุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา Just Like Heaven (2005)
Major red aura.วู้ ... Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auraI suppose that means that, after all, people taken for a sucker give off a 'sucker aura'.
auraE-eh? I somehow seem to feel a very threatening aura...
aura"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aura {f}; Ausstrahlung {f}aura [Add to Longdo]
Duft {m} | Düfte {pl}aura | aurae; auras [Add to Longdo]
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aura \Au"ra\, n.; pl. {Aur[ae]}. [L. aura air, akin to Gr. ?.]
   1. Any subtile, invisible emanation, effluvium, or exhalation
    from a substance, as the aroma of flowers, the odor of the
    blood, a supposed fertilizing emanation from the pollen of
    flowers, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The peculiar sensation, as of a light vapor, or
    cold air, rising from the trunk or limbs towards the head,
    a premonitory symptom of epilepsy or hysterics.
    [1913 Webster]
 
   {Electric aura}, a supposed electric fluid, emanating from an
    electrified body, and forming a mass surrounding it,
    called the electric atmosphere. See {Atmosphere}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aura
   n 1: a sensation (as of a cold breeze or bright light) that
      precedes the onset of certain disorders such as a migraine
      attack or epileptic seizure
   2: an indication of radiant light drawn around the head of a
     saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
     {gloriole}]
   3: a distinctive but intangible quality surrounding a person or
     thing; "an air of mystery"; "the house had a neglected air";
     "an atmosphere of defeat pervaded the candidate's
     headquarters"; "the place had an aura of romance" [syn:
     {air}, {aura}, {atmosphere}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aura /oʀa/ 
  aura

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 aura
  breeze

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 aura
  aura

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 aura /ɑura/
  aura

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top