ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attune

AH0 T UW1 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attune-, *attune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attune[VT] ปรับให้เข้า, See also: ทำให้สอดคล้องกัน, Syn. harmonize, bring into accord
attune to[PHRV] ทำให้เหมาะกับ, See also: ทำให้ชินกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attune(อะทูน') vt. ปรับ,ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ, Syn. harmonize,adjust)

English-Thai: Nontri Dictionary
attune(vt) ทำให้เข้ากับ,ทำให้เหมาะ,ปรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attuneThat attuned actually got full marks on English.

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTUNE AH0 T UW1 N
ATTUNED AH0 T UW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attune (v) ˈətjˈuːn (@1 t y uu1 n)
attuned (v) ˈətjˈuːnd (@1 t y uu1 n d)
attunes (v) ˈətjˈuːnz (@1 t y uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attune \At*tune"\, v. t. [imp. & p. p. {Attuned}; p. pr. & vb.
   n. {Attuning}.] [Pref. ad- + tune.]
   [1913 Webster]
   1. To tune or put in tune; to make melodious; to adjust, as
    one sound or musical instrument to another; as, to attune
    the voice to a harp.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange fitly; to make accordant.
    [1913 Webster]
 
       Wake to energy each social aim,
       Attuned spontaneous to the will of Jove. --Beattie.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attune
   v 1: adjust or accustom to; bring into harmony with

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top