ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrioventricular

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrioventricular-, *atrioventricular*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atrioventricular(แอทริโอเวนทริค'คิวลาร์) adj. เกี่ยวกับหัวใจห้องบนและล่าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrioventricular Valveลิ้นที่อยู่ระหว่างเอเทรียมและเวนทริเคิล [การแพทย์]
Atrioventricular Valve, Rightลิ้นไตรคัสปิดซึ่งอยู่ทางด้านขวา [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
房室結節[ぼうしつけっせつ, boushitsukessetsu] (n) atrioventricular node; AV node [Add to Longdo]
房室弁[ぼうしつべん, boushitsuben] (n) atrioventricular valve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 atrioventricular \atrioventricular\ adj.
   1. 1 relating to or affecting the atria and ventricles of the
    heart. atrioventricular disease
 
   Syn: auriculoventricular.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrioventricular
   adj 1: relating to or affecting the atria and ventricles of the
       heart; "atrioventricular disease" [syn:
       {atrioventricular}, {auriculoventricular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top